English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMO1077U  Strategic Supply Chain Management

English Title
Strategic Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 04-02-2015
Læringsmål
Viden:
Faget giver den studerende viden om strategibegrebet i en supply chain kontekst. Den studerende opnår desuden viden om hvordan forskellige former for strategiske beslutningsanalyser af virksomheders supply chain kan designes og gennemføres, samt hvordan supply chain performance kan måles og supply chain risici identificeres, analyseres og reduceres.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Forklare strategibegrebet i en supply chain kontekst og i konkrete case situationer.
• Anvende grundlæggende teoretiske perspektiver og modeller fra litteraturen til at designe og gennemføre strategiske supply chain beslutningsanalyser i konkrete case situationer.
• Forklare hvordan supply chain performance generelt og i konkrete case situationer kan måles.
• Identificere, analysere og reducere supply chain risici i konkrete case situationer.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at foretage beslutningsanalyse af konkrete strategiske problemstillinger i en supply chain kontekst. Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne reflektere over de strategiske implikationer af en konkret supply chain management praksis. Den studerende får ligeledes muligheden for at kunne indgå i jobmæssige sammenhænge hvor strategier diskuteres og fastlægges.
Prøve/delprøver
Strategic Supply Chain Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin og Forårstermin, Synopsisaflevering 24. marts 2015. Mundtlig eksamen på følgende datoer 7. og 8. april 2015.
Sidste frist for rettidig framelding fastsættes på e-campus.
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Synopsisaflevering 23. april 2015. Mundtlig eksamen 30.april 2015
Sidste frist for rettidig framelding fastsættes på e-campus.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved den mundtlige eksamen redegør den studerende kort (højst 5 minutter) for den udarbejdede synopsis. Derefter stiller eksaminator spørgsmål til synopsis. Der kan med fordel medbringes uddelingskopier af powerpoint slides som kan understøtte fremlæggelsen. Der lægges vægt på, at den studerende frit kan anvende og diskutere begreber og modeller fra hele pensum til belysning af problemstillingen og analyse i synopsis. Spørgsmål til øvrige dele af pensum kan også forekomme.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for strategisk supply chain management.

Faget etablerer forståelse for strategibegrebet i en supply chain og operations management kontekst. Forskellige typer af supply chain strategier introduceres og diskuteres. Faget søger svar på hvordan supply chain strategier kan udarbejdes med udgangspunkt virksomhedens forretningsstrategi, karakteristika ved virksomheders produkter og serviceydelser samt forskellige faktorer i virksomheders omverden, herunder markedet.
 
Faget diskuterer hvordan supply chain performance kan måles, samt hvordan mål kan udvælges og tilpasses konkrete supply chain strategier. Faget diskuterer også hvordan supply chain risici kan identificeres, analyseres og reduceres, samt hvordan beslutningsmodeller omhandlende positionering af virksomheder, fabrikker og opgaver i forsyningsnetværk kan forstås og anvendes. Her behandles beslutninger der vedrører outsourcing og lokalisering af faciliteter i netværk.

Undervisningsformer
Forelæsninger, klassedialog, case studier, ”in class” simuleringer, gruppearbejde og præsentationer.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Gitte Østergaard, goe.om @cbs.dk
Fagansvarlig: Kim Sundtoft Hald ksh.om@cbs.dk
 

Foreløbig litteratur

Chopra, S. & Meindl, P. 2013, “Supply Chain Management, Strategy, Planning, and Operation”, Fifth Edition, ISBN: 978-0-273-76522-6.
Slack, N., & Lewis, M. 2011, “Operations Strategy”, Third edition, ISBN: 978-0-273-74044-5.
Melnyk, S.A., Davis, E.W., Spekman, R.E. and Sandor, J. 2010, “Outcome driven supply chains”, MIT Sloan Management Review, Winter, 51, 2, pp. 33-38.
Ketchen, D, & Hult, G 2007, 'Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains', Journal Of Operations Management, 25, 2, pp. 573-580.
McIvor, R. 2008, “What is the right outsourcing strategy for your process?”, European Management Journal, 26, 1, pp. 24-34.
Chopra, S. and Sodhi, M. S. 2004, “Managing risk to avoid supply-chain breakdown”, Sloan Management Review, Fall, pp. 53-61.
Norrman, A. & Jansson, U. 2004, "Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34, 5, pp. 434-456.
Shah, J. & Singh, N. 2001, "Benchmarking Internal Supply Chain Performance: Development of a Framework", Journal of Supply Chain Management, vol. 37, no. 1, pp. 37-47.

Sidst opdateret den 04-02-2015