English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMV1015U  Strategisk Indkøb

English Title
Strategic Purchasing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Ledelse/Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 23-04-2014
Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale nodeller og methoder der danner grundlag for organisationers strategiske indkøbsstyring.

Viden:
Faget giver den studerende en forskningsbaseret viden om indkøbets centrale rolle og opgaver i organisationer. Herudover tilvejebringer faget den studerende viden om en bred vifte af metoder og modeller som kan bringes i anvendelse til analyse og udvikling af virksomhedens indkøbsorganisering og indkøbsprocesser, med henblik på at udvikle disse i en mere strategisk retning.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Forstå hvordan indkøb kan skabe værdi for organisationer.
• Forstå indkøbets forskellige roller i organisationer samt hvordan disse roller kan udvikle sig over tid.
• Forstå og vurdere hvordan indkøbsperformance, indkøbsorganisationer og indkøbsprocesser kan defineres, analyseres og måles i konkrete kontekstsituationer.
• Forstå og vurdere anvendelsen af fagets category management og sourcing principper og modeller i en konkret praksis.
• Forstå og sammenligne fagets metoder og modeller til analyse af virksomhedens forskellige indkøbstyper, indkøbs- og leverandørvigtighed samt virksomhedens typificerede leverandørrelationer.
• Forstå, vurdere og konstruerer indkøbsstrategier.
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til strategisk udvikling af organisationers indkøbsfunktioner og indkøbsprocesser.

Kompetencer:
Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor strategisk indkøb og sourcing i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Prøve/delprøver
Strategisk Indkøb:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Der afholdes ordinær prøve den 12. og 13. november 2014.
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Af hjælpemidler må anvendes bøger, kompendium, lommeregner, artikler, cases, powerpoints samt egne noter anvendt i forbindelse med undervisningen. Det er også tilladt at medbringe noter elektronisk men der må ikke gøres brug af internet til forberedelsen.

Hjælpemidlerne må kun anvendes i eksamensforberedelsetidsrummet.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve afholdes 8. januar 2015.
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmålene er formuleret som korte konceptuelle eller praktiske problemstillinger, der tager udgangspunkt i fagets teorier og modeller. Eksaminationen er kendetegnet ved åben dialog. Den studerende starter med at lave en selvstændig præsentation af eksamensspørgsmålets problemstilling og besvarelse. Herefter vil eksaminator stille uddybende spørgsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdeles i tre hovedområder.
 
Faget tager afsæt i at etablere en grundlæggende teoretisk forståelse for indkøbets roller og processer. I denne del diskuteres blandt andet hvordan indkøb kan skabe værdi for organisationen samt hvordan indkøb kan udvikles over tid som en integreret og tværfunktionel strategisk funderet funktion i virksomhedens ledelses- og styringsprocesser.
 
Fagets andet hovedområde sætter fokus på hvordan indkøbsorganisationer og indkøbsprocesser kan analyseres. Med udgangspunkt i erhvervsøkonomisk teori diskuteres forskellige central- og decentrale indkøbsorganiserings-principper og beslutningsmodeller.
 
Fagets tredje hovedområde beskæftiger sig med hvordan indkøbsstrategier kan udvikles. Category management og strategic sourcing introduceres som begreber. Forskellige niveauer af analyse af globale leverandørmarkedsforhold præsenteres som en forudsætning for udvikling af robuste indkøbsstrategier.  
Indkøbsstrategiens indhold og forudsætninger diskuteres i et teoretisk og et praksis perspektiv.

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik
Faget består af i alt 24 lektioner (5 ECTS). Faget er baseret på dialogforelæsninger og case diskussioner hvor den underliggende teoretisering eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases. Der må påregnes en høj grad af involvering fra den studerende i forbindelse med præsentation og diskussion af cases og problemstillinger.
Yderligere oplysninger

Faget består af i alt 24 lektioner (5 ECTS). Undervisning ligger torsdage kl. 18.05 - 20.40 i uge 36 - 44 (ingen undervisning i uge 42)

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur
Van Weele, A. (2014). Purchasing and Supply Chain Management, Cengage Learning, London, Sixth edition.

Hald, K.S. (red.) (2014). Kompendium til faget Strategisk Indkøb. HD i Supply Chain Management
Sidst opdateret den 23-04-2014