English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMV1021U  International Shipping og Logistik

English Title
International Shipping og Logistik

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Aseem Kinra - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 23-04-2014
Læringsmål
Læringsmål:
Den studerende skal efter kurset kunne forstå, forklare og diskutere:
• Logistik og skibsfarts emner i en globaliseret verden samt de problemstillinger, der opstår i forbindelse hermed.
• De vigtige berøringsflade mellem skibsfart, logistik og supply chain management
• Transport geografi, lande og det international handelssystems rolle i de globale transportkæder.

Færdigheder:
Den studerende vil oparbejde et nøje kendskab til:
• De internationale transportformer og udbyderne af transport
• De overordnede internationale logistikopgaver (processer, funktioner og aktiviteter)
• Bebyggelse af relationer mellem rederierne som udbyder og transportvirksomhederne som køber
• Ledelse i logistik og forsyningskæder, og strategi implementering

Kompetencer:
Kurset vil give den studerende ekspertise inden for strategier og strukturer i logistikbranchen, som vil udvikle deres lederegenskaber.
Prøve/delprøver
International Shipping og Logistik:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Type opgave kan skrives Individuelt/grupper på 2--3 studerende og efterfølges af en individuel mundtlig prøve.
Jvnf. studieordningens §6 stk. 6 er der også mulighed for en helt individuel prøve.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Minimum 5 sider. Synopsis afleveres elektronisk på CBSLearn. Mere information følger fra studieadministrationen.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Synopsis afleveres elektronisk på CBSLearn den 8. december 2014 og eksamen den 18. december 2014. Mere information følger fra studieadministrationen.
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Elektronisk synopsis aflevering den 13. januar og eksamen den 20. januar 2015
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved den mundtlige eksamen redegør den studerende kort (højst 5 minutter) for problemstillingen og præsenterer efterfølgende et teoribaseret løsningsforslag. Derefter stiller eksaminator spørgsmål til såvel løsningen som den mere generelle opfyldelse af fagets målsætninger. Der kan med fordel medbringes uddelingskopier af powerpoint slides som kan understøtte fremlæggelsen. Der lægges vægt på, at den studerende frit kan anvende og diskutere begreber og modeller fra hele pensum til belysning af problemstillingen. Desuden skal den studerende også kunne relatere disse begreber og modeller i forhold til hinanden.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Globaliseringen betyder stigende international handel. Hvor der i århundreder har været købt og solgt i fjerne egne af kloden, lægger virksomhederne nu også produktion i udlandet. Virksomhederne er derfor nu ofte komplekse globale netværk af indkøbs-, produktions- og salgsenheder. Det stiller store krav til virksomheden at forstå dynamikken i de globale transportkæder. Især forståelsen af logistikudbydernes og rederiernes rolle har en afgørende faktor for at sikre virksomheden en fortsat effektiv supply chain, og ikke mindst bevarelsen af konkurrencekraften.
 
Valgfaget International Shipping og Logistik tager udgangspunkt i globalisering som fænomen, og sigter på at give den studerende værktøjer til at analysere og tackle de udfordringer der opstår når mange aktører er med til at håndtere og påvirke virksomhedens globale varestrømme. Derudover sigter faget på at give den studerende en forståelse hvordan de selv, som kommende ledere af en virksomheds supply chain, kan udfordre f. eks speditionsvirksomhedernes håndtering af den globale varestrøm, til gavn for virksomhedens egen effektivisering.

Indledningsvis gennemgås den kundeorienterede virksomheds behov for varestrømme, samt logistiks, rederierhvervets, og transportsystemers rolle i denne opgave. Den studerende præsenteres ”hub-and-spoke” systemteori som forklaring på opbygningen af internationale transport- og forsyningskæder. Vi gennemgår deres kompleksitet og udfordringer. Med fokus på ledelse af globale forsyningskæder, præsenteres de studerende efterfølgende for globaliseringens effekt på kundebehov, udbud og efterspørgsel, og for hvordan evolutionære økonomiske teorier kan bruges som forklaring og optimering af den internationale logistik. Dernæst introduceres til de grundlæggende elementer og vigtigste aktører i international skibsfart, og de udfordringer som lige nu gør sig gældende. F.eks. ses der bl.a. på de konsekvenser de nye strenge svovl og miljø direktiver vil have. Derpå ses der på globale transportgeografi og det undersøges hvilken roller lande og geografi spiller i en global transportkæde. Derpå er det tid til at diskutere ledelse, at hvordan man som leder kan implementere nye logistikstrategier som er succesfulde og virksomheden bakker op omkring. I sidste del af faget ses der på risiko i forbindelsen med international logistik. Der sluttes af med en diskussion af aktuelle temaer som bæredygtighed og ”reverse” logistik, og afslutningsvist at afdække branchens fremtidige udfordringer og muligheder for værdiskabelse i det 21. århundrede.

Undervisningsformer
Faget består af i alt 33 lektioner (10 Ects). Forelæsninger (in/eksterne), klassedialog, case studier, gruppe arbejde og præsentationer. Faget bruger eksterne forelæsere og eksperter på udvalgte områder for at gøre indhold og undervisning så spændende og indholdsrig overhovedet muligt. Der er tale om anvendelsen af ny informationsteknologi til fagets pædagogik, og tilførselen af et international perspektiv til faget.
Yderligere oplysninger

Faget består af i alt 33 lektioner (10 ECTS). Undervisning ligger mandage kl. 18.05 - 20.40 i uge 38-41,43- 49. Der er ingen undervisning i uge 42. For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator Gitte Østergaard goe.om@cbs.dkFagansvarlig Aseem Kinra aki .om@cbs.dk 

Foreløbig litteratur

Kinra, Aseem (red.): Kompendium til faget International Logistik HD i Supply Chain Management. Efterår 2014. Kompendiet består af udvalgte bog kapitler, artikler og cases.

 

Sidst opdateret den 23-04-2014