English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAO1075U  Erhvervsret

English Title
Business Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 14 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 30-01-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for de tre juridiske emneområder.

Inden for selskabsretten skal den studerende kunne redegøre for de forskellige selskabsformer, der står til rådighed i Danmark, samt forklare forskellene mellem disse og de enkelte selskabsformers styrker og svagheder. Den studerende skal tillige kunne reflektere over sammenhængen mellem de selskabsretlige regler om kreditorbeskyttelse og de regnskabsretlige regler for opstilling af balancen samt udarbejdelse af revisors erklæringer. Den studerende skal tillige kunne diskutere revisors rolle i samspil med de øvrige selskabsorganer, herunder navnlig bestyrelsen.

Inden for kreditsikring skal den studerende for de enkelte typer af aktiver kunne beskrive principperne ved overdragelse, der sker til ejendom, hhv. til sikkerhed, samt identificere den for det enkelte type aktiv relevante sikringsakt. Den studerende skal på baggrund af et konkret eksempel kunne forklare, om erhververens ejendomsret er sikret mod overdrageren og dennes kreditorer. Eksaminanden skal kunne reflektere over de civilretlige regler angående ejendomsretten og disse reglers betydning for revisors erklæring på årsrapporten.

Inden for insolvensretten skal den studerende kunne redegøre for principperne bag reglerne for selskaber og personers insolvens. Den studerende skal tillige kunne reflektere over disse reglers betydning for regnskabsaflæggelsen, samt diskutere revisors rolle i en insolvenssituation.


Kreditret:
- Kreditaftaler – erhverv og privat
- Tinglig sikkerhed
- Kaution og støtteerklæringer
- Modregning
- Factoring
- Byggelån og byggelånstransporter

Insolvensret:
- Konkursbegrebet
- Konkurs
- Omstødelse
- Frivillig akkord
- Tvangsakkord
- Kreditorers og debitorers retsstilling
- Rekonstruktion
Prøve/delprøver
Erhvervsret:
Prøvens ECTS 14
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Eksamen er kun på CBS' pc'ere med adgang til det personlige drev og Learn. På CBS' pc'ere er der internetadgang som hjælpemiddel for tilgang til tilladte lovsamlinger. Det er ikke tilladt på anden måde at anvende internetadgangen ligesom det ikke er tilladt på nogen måde at være i kontakt med andre under eksamen. Det er ikke tilladt at medbringe egen pc. USB stick er ikke tilladt under eksamen, men det er tilladt at overføre noter og dokumenter til S-drevet fra USB stick senest 15 minutter før eksamens begyndelsestidspunkt.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål og sigte:
Årsrapporten indeholder oplysninger om de økonomiske konsekvenser af en række civilretlige dispositioner. Værdien af et aktiv tilhørende et selskab afhænger af, at selskabets erhvervelse af aktivet er beskyttet mod overdragerens kreditorer gennem iagttagelse af den for det enkelte aktiv relevante sikringsakt. Revision af et aktie- eller anpartsselskab forudsætter kendskab til de selskabsretlig rammer, der gælder for selskabets virke, samt revisors relationer til de enkelte selskabsorganer.

Der er således en række civilretlige regler, som er af afgørende betydning for gennemførelse af revision af en årsrapport samt revisors afgivelse af erklæringer.

Det følger af det ottende selskabsretlige direktiv (direktiv 2006/43/EF), jf. artikel 6, at den teoretiske viden, som skal afprøves ved den faglige kvalifikationseksamen for revisorer, skal omfatte en række forhold, såfremt disse er af betydning for revisionen. Dette gælder bl.a. selskabsret, konkursret, samt generelt civilret.

Indhold – Centrale områder:
Faget omfatter tre større emneområder:

Selskabsret, herunder
• En oversigt over de enkelte selskabsformer
• Selskabsstiftelsen, herunder reglerne for kapitalindskud
• Beskyttelse af selskabsdeltagerne og kreditorer,
• Selskabets ledelse, herunder ansvar for selskabsledelsen
• Ændringer i selskabets kapitalforhold
• Koncerner.

Kreditsikring, herunder
• Pantsætning af løsøre, fordringer og fondsaktiver,
• særlige sikkerheds-arrangementer om leasing, factoring, byggerifinansiering,
• kreditaftaler,
• kaution og garanti.

Insolvensret, herunder:
• Konkurslovens regler om kreditorværn, tilsyn og skyldnernes dispositioner,
• Regler for indtræden af konkurs, samt opgørelse af boets aktiver og passiver
• reglerne om omstødelse.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, derudover er der skriftlige øvelsesopgaver.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 97 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 228 timer
Eksamensforberedelse 75 timer
Foreløbig litteratur

Retskilder:

 • Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: “Retskilder og Retsteorier”, 3. udgave (20011), DJØF. Pensum er kap. 1-5.
 • Retskilder er 2011 (seneste udgave)

 

 • Selskabsret:
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: "Dansk selskabsret 1" (seneste udgave), hele bogen, undtagen kapitel 6+7
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: "Dansk selskabsret 2" (seneste udgave), hele bogen
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret II" 2010, hele bogen

Insolvensret:

 • Anders Ørgaard: “Konkursret”, 10. udgave 2011, hele bogen
 • Heiberg, Lindencrone og Ørgaard: “Rekonstruktionsret” 2011 

 

Kre ditsikring:

 • Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen:  “Sikkerhed i Fordringer”, 6. udgave (2011), Karnov Group.
 • H.V. Godsk Pedersen: “Kaution”, 9. udgave (2011), DJØF. Hele bogen er pensum.
 • Anders Ørgaard: “Sikkerhed i løsøre”, 7.udg, 2010, Thomson

Herudover anbefales det at anskaffe "Erhvervsretlige Love" af Børge Dahl, Handelshøjskolens Forlag


Der anvendes altid nyeste udgave af de respektive lærerbøger.


Dertil kommer, at de studerende på biblioteket har online adgang til Karnovs Lovsamling og Ugeskrift for Retsvæsen.

Sidst opdateret den 30-01-2014