English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAO1077U  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 13,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 23-01-2014
Læringsmål
At sætte de studerende i stand til på højt niveau at identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer.
 • De studerende skal have kendskab til skatteberegningen og Skatteforvaltningsret og -proces.
 • De skal kunne redegøre for hvorledes kapitalgevinster og kapitaltab mv beskattes..
 • De skal kunne indentificere, hvilke skattesubjekter som er omfattet af skattepligten til Danmark.
 • De skal dokumentere, at de kan analysere og løse centrale skatteretlige problemer vedrørende beskatningen af fysiske personer og juridiske personer
 • Endvidere skal de studerende dokumentere kendskab til de centrale områder i moms- og afgiftsretten.
Prøve/delprøver
Skatteret:
Prøvens ECTS 13,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Eksamen er kun på CBS' pc'ere med adgang til det personlige drev og Learn. På CBS' pc'ere er der internetadgang som hjælpemiddel for tilgang til tilladte lovsamlinger. Det er ikke tilladt på anden måde at anvende internetadgangen ligesom det ikke er tilladt på nogen måde at være i kontakt med andre under eksamen. Det er ikke tilladt at medbringe egen pc. USB stick er ikke tilladt under eksamen, men det er tilladt at overføre noter og dokumenter til S-drevet fra USB stick senest 15 minutter før eksamens begyndelsestidspunkt.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin, Der afholdes ordinær prøve i marts/april (lige år) og i maj/juni (ulige år)
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet for faget Skatteret  er at sætte de studerende i stand til på højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer. De studerende skal herunder

 • demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at kunne identificere de relevante skatteretlige problemstillinger
 • demonstrere at beherske den juridiske metode ved analysen og løsningen af de relevante skatteretlige problemstillinger, herunder ved at identificere og anvende de relevante retskilder korrekt og
 • demonstrere evner til at analysere retskilder som bl.a. domme, afgørelser og forarbejder samt anvende disse ved løsningen af konkrete skatteretlige problemstillinger

Endelig indføres de studerende i moms og afgifter, således at de studerende sættes i stand til at kunne identificere og på et godt niveau analysere og løse problemer inden for disse områder.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holdundervisning med case-opgaver, samt mundtlige og skriftlige øvelsesopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 91 timer
Forberedelse 182 timer
Eksamen 132 timer
Foreløbig litteratur

Foreløbig pensumangivelse:

 1. Lærebog om indkomstskat, 14. udg. Jurist- og Økonomforbundets forlag
 2. Momsvejledningen,  (momspligtens omfang),  (momsgrundlaget ved leverancer mod betaling) og  (Momsfradragsret og regulering for investeringsgoder)
 3. Ruth Nielsen: Arbejdsret for Revisorer, Jurist og Økonomforbundets forlag (2011).
Sidst opdateret den 23-01-2014