English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAO1079U  Revision 1 og 2

English Title
Auditing 1 and 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 16,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 30-01-2014
Læringsmål
Delprøve 1 - læringsmål:

Målet med faget Revision er at de studerende midtvejs i forløbet (efter revision 1) kan:

Redegøre for den relevante regulering i relation til revision 1.
Redegøre for og kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i relation til konkrete revisionsproblemstillinger indenfor revision 1.

Delprøve 2 - læringsmål:

Målet med faget Revision er, at de studerende efter fagets samlede forløb (revision 1 & 2) kan:

Forklare, anvende og problematisere teorier om revisors rolle og revision.
Løse og reflektere over konkrete revisionsopgaver ved hjælp af fagets teori.
Foretage analyser og kritiske vurderinger af revisionsmæssige problemstillinger.
Forklare, konkretisere og anvende den for faget relevante regulering.
Kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i overensstemmelse med fagets logik.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøverne i faget Revision (1 og 2), at prøven i faget Ledelsesinformationssystemer er bestået.

Prøven i faget består af to delprøver.

Det er en forudsætning for at kunne deltage i delprøven efter det samlede forløb (Revision 2 - afsluttende prøve), at den første delprøve (Revision 1 - midtvejsprøve) er bestået.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Revision 1 - midtvejsprøve:
Delprøvens vægt33%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Eksamen er kun på CBS' pc'ere med adgang til det personlige drev og Learn. På CBS' pc'ere er der internetadgang som hjælpemiddel for tilgang til Karnov/​Revisorbiblioteket via BCS Biblioteket. Det er ikke tilladt på anden måde at anvende internetadgangen ligesom det ikke er tilladt på nogen måde at være i kontakt med andre under eksamen. Det er ikke tilladt at medbringe egen pc. USB stick er ikke tilladt under eksamen, men det er tilladt at overføre noter og dokumenter til S-drevet fra USB stick senest 15 minutter før eksamens begyndelsestidspunkt.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeDecember/januar
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Revision 2 - afsluttende prøve:
Delprøvens vægt67%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produktMax. 50 sider
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseUden forberedelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeMaj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Projekteksamen med udarbejdelse af gruppeprojekt og individuel mundtlig udprøvning i hele fagets pensum. Der gives en samlet karakter for projekt og den mundtlige udprøvning (helhedsvurdering).

Projektet skal udarbejdes i grupper på 3-4 studerende og skal have et omfang af max. 50 normalsider. Der gives 5 timer til vejledning pr. gruppe (inkl. forberedelse). For studerende der skriver alene har opgaven et omfang på max. 25 normalsider, og der gives 2 timers vejledning (inkl. vejleders forberedelse).

For syge-/omprøven ved den afsluttende prøve gælder det, at de(n) studerende kan revidere det oprindelige projekt eller skrive et nyt. Den mundtlige udprøvning foregår som ved den oprindelige prøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er, at de studerende opnår et overblik over og dybtgående kendskab til revisorhvervet og revision, således at det teoretiske grundlag for revision beherskes. Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant tilføre et givet materiale troværdighed således, at beslutningstagere, samfundet etc. får et bedre fundament for deres vurderinger. Faget omfatter følgende:

 

 • Revisionens teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder
 • Konkrete tilgange og revisionsstandarder i forhold til revisionsplanlægning, væsentlighed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation samt revisionsmetoder og – beviser
 • Kvalitetsstyring og kontrol
 • IT-sikkerhed og revision af IT
 • Revision af køb, salg, lager, lønninger m.v.
 • Intern kontrol og intern revision
 • Revision og årsregnskaber
 • Offentlig revision
 • Corporate Governance
 • Gældende regulering i relation til revisors erklæringer, ansvar og etik
Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger og holdundervisning
Arbejdsbelastning
Undervisning 110 timer
Forberedelse til undervisning 220 timer
Eksamen, herunder projektudarbejdelse 144 timer
Foreløbig litteratur
Elifsen, A., Messier, W.F., Glover & Prawitt Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach, Mc Craw-Hill, International Edition,
De i de enkelte kapitler angivne og under undervisningen nævnte International Standards on Auditing
(ISA), International Standards on Quality Control (ISQC),
International Standards on Assurance Engagements (ISAE) og International Standards on Related Services (ISRS)  er pensum. Standarderne er alle oversat til dansk og er elektronisk tilgængelige via Revisorbiblioteket. Hvis der til enkelte lektioner i lektionsplanen angives specifikke standarder er det udtryk for, at underviser vil fokusere på disse ved forelæsningen.

Bøg, Kjeld & Kiertzner, Lars Professionsetik for revisorer, FSR 2007.

Elm-Larsen, Rolf Offentlig revision – empiri og teori, Thomson, 2011.

Elm-Larsen, Rolf Forvaltningsrevision Begreb, teori og proces, Samfundslitteratur, 2013.

Heilbuth & Tjagvad IT-Revision, Thomson Reuters, 2008.

Johansen, Thomas Riise, Lunden, Martin, Harloff-Helleberg, Mikkel, Davidsen, Christina & Laursen, Peter Birkholm “Danske perspektiver på revisorer og revision”, Thomson 2011.

Langsted, Lars Bo, Andersen, Paul Krüger & Kiertzner, Lars "Revisoransvar"
Karnov, 2013.

Langsted, Lars Bo, Füchsel, Kim, Skovby, Jens & Gath, Peter “Revisor – regulering & rapportering”, Thomson, 2010.

Sumit, Sudan, Samuelsen, Martin, Parker, Henrik & Davidsen, Christina "Revision i praksis - Eksempelsamling", Karnov 2012.

Materialesamling.
Sidst opdateret den 30-01-2014