English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAV1000U  Selskabsskatteret

English Title
Company Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - Juridisk Institut (JUR)
Administration: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 02-06-2014
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer indenfor selskabsskatteret og at kunne anvende reglerne.

De studerende skal herunder:
 • Tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses konkret ved anvendelse af de relevante retskilder indenfor retsområdet, og
 • Kunne reflekterer over, hvordan borgerne og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag Skatteret på cand.merc.aud- studiet eller faget skatteret på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelorgrad.
Prøve/delprøver
Skriftlig eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et overblik over de danske regler om beskatningen af selskaber og selskabsdeltagere. Der vil blive fokuseret på danske selskaber og danske selskabsdeltagere, idet beskatningen af, og ved deltagelse i, udenlandske selskaber behandles valgfaget International beskatning, der udbydes under cand.merc.aud/cand.merc.jur.
Faget selskabsret vil særligt fokusere på følgende emner:

 • Beskatning af selskaber (A/S, ApS mv.
 • Beskatning af kooperationer, fonde og foreninger
 • Beskatningen af deltagere i selskaber mv.
 • Koncernbeskatning
 • Omstrukturering af selskaber
 • Rekonstruktion
Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold.
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Storhold: Onsdage uge 36-40,44, kl. 11.40-14.15
Øvelseshold A: Mandage uge 41,43,45, kl. 11.40-14.15
Øvelseshold B: Onsdage uge 41,43,45, kl. 14.25--17.00
Øvelseshold C: Fredage uge 41,43,45, kl. 13.30-16.05
Foreløbig litteratur

Lærebog om indkomstskat, 14. udg., Jurist- og Økonomforbundets forlag

Sidst opdateret den 02-06-2014