English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAV1001U  Revision i den offentlige sektor

English Title
Public Sector Auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 19-02-2014
Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Forklare centrale revisionsbegreber, så som god offentlig revisionsskik og begrebets forudsætninger samt vurdere problemstillinger i relation hertil
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af samspillet i den offentlige revisions organisering og revisionsopgaver
 • Forstå og anvende de gennemgåede teorier og kunne anvende dem til konkrete analyser af praktiske (revisions-) problemstillinger.
 • Anvende casestudier som metode ved undersøgelse af problemstillinger indenfor offentlig revision.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Ingen

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Ingen
Prøve/delprøver
Revision i den offentlige sektor:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i mini-projekt. Der er ekstern censur og der gives karaktere efter 7. trinsskalaen. Arbejdstitlen på projektet skal godkendes af den fagansvarlige. Der gives vejledning i projekt udarbejdelsen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Med udgangspunkt i begreberne god offentlig styring (Public Governance), ansvar (Accountability) og gennemsigtighed (Transparency) samt disse begrebers indhold og omfang arbejdes med følgende temaer:
 
 • Revision og Public Governance
 • Finansiel Revision
 • Det juridiske grundlag for offentlig revision
 • Revisionsstandarder i den offentlige sektor
 • Forvaltningsrevision, idealer og praksis.
 • Revisors uafhængighed i praksis
 • Intern kontrol og risiko-styring i den offentlige sektor
 • Udvalgte teorier til at studere revision i praksis.
 Valgfaget anlægger et internationalt perspektiv og fokuserer på offentlig organisation, strategi og ledelse. Fagets eksempler og cases vil blive udvalgt, så de matcher de problemstillinger, som de studerende senere vil møde i revisionspraksis.

Lektionerne består af oversigtsforelæsninger, gennemgang af praktisk cases, øvelsesopgaver, drøftelse af fremlæggelser mv.  Hertil kommer gruppe- og plenumdiskussioner. Undervisningen er primært knyttet til centrale og aktuelle problemstillinger i faget. Det kan ikke forventes, at stoffet gennemgås i detaljer.
Det forventes, at deltagerne møder med indstilling til engagement og aktiv deltagelse, så der skabes et frugtbart og dynamisk undervisningsmiljø.
Undervisningsformer
Dialogforelæsning
Øvelser med studenterfremlæggelser
Summeøvelser
Studenterpræsentationer
Foreløbig litteratur
 1. Skærbæk, P. (2009). Public sector auditor identities in making efficiency auditable: The National Audit Office of Denmark as independent auditor and modernizer. Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, No. 8, pp. 971-987.
 2. Jeppesen, K.K., (2012). Jurisdictional Competition Between Private and Public Sector Auditors:The Case of the Danish Certified Public Sector Auditor Qualification. Financial Accountability and Management. Volume 28, Issue 2, pp. 215–246.
 3. Elm-Larsen, Rolf: Offentlig revision – empiri og teori. Thomson Reuter 2010.
 4. Vinnari, E. and Skærbæk, P. (2014). The uncertainties of risk management – A field study on risk management internal audit practices in a Finnish municipality. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol 27, No. 2.
 5. Power, M. (1997). The Audit Society.
 6. Power, M. (1996). Making Things Auditable. Accounting, Organizations and Society. New Public Management and auditing.
 7. Justesen, L. and Skærbæk, P. (2010). Performance Auditing and the narrating of a new auditee identity. Financial Accountability and Management, Vol. 26, No. 3, pp. 343.
 8. Radcliffe, V. (2008). Public secrecy in government auditing revisited, Critical Perspectives on Accounting, pp. 722-732. 
 9. Skærbæk, P. and Christensen, M. (2014) Auditing and the purification of blame.
Sidst opdateret den 19-02-2014