English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAV1004U  Erhvervs- og pensionsbeskatning

English Title
Commerce and pensions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - Juridisk Institut (JUR)
Spørgsmål vedr. faget stilles til Peter K. Schmidt - pks.jur@cbs.dk

Fagadministrator: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29-09-2014
Læringsmål
  • tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet
  • kunne reflektere over, hvordan borgere og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag ”skatteret” på cand.merc.aud- studiet eller faget ”Skatteret med selskabsret” på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelor-grad.
Prøve/delprøver
Mundtlig eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Et stort antal virksomheder i Danmark bliver drevet i personligt regi. Af de mere end 400.000 personer i Danmark, som erhverver indkomst fra personligt drevet erhvervsvirksomhed, benytter ca. 150.000 sig af virksomhedsordningen og ca. 65.000 sig af kapitalafkastordningen. De to ordninger, som er valgfrie muligheder for de selvstændigt erhvervsdrivende, giver en række skattemæssige fordele. På valgfaget Erhvervs- og pensionsbeskatning gennemgås og analyseres disse ordninger, særligt virksomhedsordningen, betydeligt mere dybtgående, end der er mulighed for på det obligatoriske fag Skatteret på cand.merc.aud. og på faget Skatteret og selskabsret på HA(jur). Endvidere indgår i valgfaget reglerne om omdannelse af selvstændig erhvervsvirksomhed til selskabsform efter virksomhedsomdannelsesloven.

Et personselskab, såsom et interessentskab, kommanditselskab, partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller et partrederi, er i dansk skatteret karakteriseret ved at være underlagt et transparensprincip. Det er således ikke personselskabet, men deltagerne, der underkastes beskatning af de løbende over- og underskud, og af kapitalgevinster og tab. Det vil ofte være personligt erhvervsdrivende, der er deltagere i personselskaber, men også selskaber kan være deltagere. I valgfaget gennemgåes og analyseres de skattemæssige regler, der omhandler deltagerne i personselskaber, herunder afgrænsning af personselskaber over for de selvstændiger skattesubjekter, beskatning ved stiftelse og opløsning af personselskaber, beskatning ved ind- og udtræden af personselskaber, beskatning ved køb og salg af aktiver fra/til personselskaber og beskatning af løbende over- og underskud i personselskaber.

Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på højt niveau at identificere, analysere og løse centrale problemer vedr. erhvervs- og pensionsbeskatning med særlig henblik på de personligt erhvervsdrivende omfattet af virksomhedsordningen, omdannelse af personligt drevet virksomhed til selskabsform, beskatningen af deltagere i personselskaber og skattebegunstigede pensionsordninger.

De skattemæssige vilkår for pensionsopsparing tiltrækkes stor opmærksomhed – så vel politisk som privatøkonomisk. Samtidig er der allerede investeret en stor formue i forskellige pensionsformer, og den stiger for hvert år. I valgfaget gennemgåes reglerne for både de særligt skattebegunstigede pensionsordninger og for øvrige pensionsformer samt principper for den særlige pensionsafkastbeskatning.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

Oplyses ved semesterstart

Sidst opdateret den 29-09-2014