English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAV2009U  Revision i praksis – baseret på cases

English Title
Auditing in practice - based on case studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Underviser
  Christina Davidsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser
  Martin Samuelsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser
  Morten Høgh-Petersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser
  Sumit Sudan - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Kursusansvarlig: Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Administration: Karina Y. Strange (RR) mail: kys.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 09-04-2014
Læringsmål
 • Redegøre for revisionsprocessen i praksis.
 • Redegøre for løsninger på konkrete revisionsmæssige cases vedrørende alle dele af revisionsprocessen.
 • Opnå forståelse for revisors planlægningsaktiviteter og risikovurderingshandlinger samt hvordan dette linkes til de efterfølgende kontrol- og substansrevisionshandlinger (detailrevision og analytisk revision)
 • Opnå forståelse for udarbejdelsen af revisionsdokumentation i praksis.
 • Demonstrere forståelse for revisores vurdering af hvornår der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt hvorledes der konkluderes på revisionen.
 • Demonstrere forståelse for revisores overvejelser i forhold til rapportering af forhold til ledelsen samt kompetencer i formulering heraf (eksempelvis i management letter eller protokol).
 • Demonstrere forståelse for revisors overvejelser relateret til fastlæggelse af revisionspåtegningen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning at Revision 1 og Revision 2 på Cand.merc.aud. er bestået i studieåret 2012/13 eller tidligere. Studerende, der har bestået Revision 1 og Revision 2 i studieåret 2013/14 kan ikke deltage, idet valgfaget er delvist indarbejdet i Revision 1 og Revision 2 fra og med studieåret 2013/14.
Prøve/delprøver
Revision i praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 30 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle trykte hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Samme som ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget giver den studerende mulighed for at opnå yderligere indsigt i revision i praksis baseret på konkrete cases. Der gives indsigt i hvordan revisionsteorien omsættes til praksis gennem konkrete cases.
 
Formålet med faget er at give de studerende mulighed for at ”tage tilløb” til det praktiske forløb til uddannelsen til statsautoriseret revisor (SR-Akademi) og faget vil grundlæggende være bygget op på samme måde (dog afgrænset til revision), dvs. være casebaseret med fokus på praktisk løsning af problemstillinger der er baseret på cases der er omsat fra virkelig begivenheder og oplevelser fra praktiserende revisorer. Endvidere svarer eksamensformen til den afsluttende mundtlige statsautoriseret revisoreksamen, og den studerende får således herved mulighed for at afprøve sine færdigheder i denne situation.
 
Formålet er ligeledes at supplere de studerendes teoretiske værktøjskasse med en praktisk værktøjskasse for at gøre de studerendes løsningspotientiale komplet.
 
At praktisere som revisor kræver høj modenhed og praktisk forståelse for løsningen af de adskillige problemstillinger som revisor møder og skal tage stilling til i sin hverdag. Ydermere er referencerammen i form af ISA´er og revisorlovgivningen m.m. ganske kompleks at fortolke og ofte giver konkret læsning heraf ikke svar på de væsentlige revisionsmæssige problemstillinger som revisor møder i forbindelse med revisionen af danske virksomheder. Det er ikke tanken at faget skal give udtømmende svar på disse problemstillinger men mere at give de studerende praktiske redskaber til at gennemtænke en fornuftig løsning i den konkrete situation. Endvidere vil faget give potientielle svar på en række praktiske spørgsmål som ofte skaber udfordringer selv hos erfarne praktiserende revisorer. Som eksempler kan nævnes overvejelser i relation til påtegningsmæssige konsekvenser af fejl og mangler, afrapportering i revisionsprotokollen, fastsættelse af væsentlighedsniveau og stikprøvestørrelser, udførelse af kontroltest og substansbaseret revision m.m.
Undervisningsformer
Forelæsning og cases der gennemgås på holdet
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Thursday 08.00-09.40, week 44
Thursday 08.00-11.30, week 45-51
Sidst opdateret den 09-04-2014