English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAV3000U  Intern revision

English Title
Internal auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Faglærere: Kim Klarskov Jeppesen og Dan Otzen
Sekretær: Karina Y. Strange Institut for Regnskab og Revision (RR) kys.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 19-02-2014
Læringsmål
Faget styrker den studerendes evner til at søge information, samt analysere og præsentere denne for en forsamling.
 • Forstå interne revisions potentielle roller i private og offentlige virksomheder.
 • Forstå den gældende regulering af intern revision
 • Forstå corporate governance, herunder Enterprise Risk Management og intern revisions rolle heri.
 • Analysere forretningsprocesser og risici i forbindelse med disse
 • Redegøre for det interne kontrolsystems elementer, roller og begrænsninger
 • Analysere IT risici og kontroller relateret hertil
 • Analysere besvigelsesrisici og kontroller relateret hertil
 • Redegøre organisatoriske og ledelsesmæssige forhold vedrørende intern revision
 • Redegøre for krav til revisionsbevis og dokumentation vedrørende intern revision
 • Redegøre for teorien vedrørende intern revisions udførelse af assurance og consulting opgaver.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 på cand.merc.aud.
Prøve/delprøver
Intern revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets formål er at give cand.merc.aud. studerende en uddybende forståelse for intern revisions rolle og udførelse i private og offentlige virksomheder. Faget indeholder følgende hovedelementer:
 
Introduktion til intern revision og professionen af interne revisorer.

Regulering af intern revision, herunder IIA’s International Professional Practices Framework.

Enterprise Risk Management og intern revision rolle i forbindelse hermed.

Analyse af forretningsprocesser og risici.

Intern kontrol.

IT risici og kontroller.

Besvigelsesrisici og kontroller.

Ledelse af den interne revision.

Bevis og dokumentation ved intern revision

Udførelse af assurance opgaver

Udførelse af consulting opgaver

Undervisningsformer
Faget er baseret på case undervisning med udgangspunkt i Institute of Internal Auditor’s internationale lærebog i intern revision. Det forventes således, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser såvel konkrete lærebogskapitler som udleverede cases. Lektionerne består af en kombination af oversigtsforelæsninger, samt diskussion af cases.
Yderligere oplysninger
Indenfor kategorien Revision
Foreløbig litteratur
Reding, K.F. (2009) Internal Auditing: Assurance and Consulting Services, 2nd Edition, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 
Lærebogen vil blive suppleret med artikler, relevante revisionsstandarder og øvrig regulering.
Sidst opdateret den 19-02-2014