English   Danish

2014/2015  KAN-CCMVV1081U  Human Resource Management

English Title
Human Resource Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Henrik Holt Larsen - Institut for Organisation (IOA)
Henrik Holt Larsen hhl.ioa@cbs.dk
Administrator: Mette Busk Ellekrog mbe.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 08-01-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, men ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:
 • Kunne definere centrale begreber inden for HRM og diskutere disse ud fra teoriområdes paradigmatiske status, historiske udvikling og placering i forhold til andre samfundsvidenskaber
 • Kunne sammenholde konkurrerende teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger inden for HRM
 • Kunne reflektere over egen position og perspektivere denne i forhold til alternative forståelser af fagets tematiske (teoretiske og praktiske) felt
 • Kunne søge, identificere, analysere og sammenligne centrale kilder i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler
 • Kunne anvende fagets teori, metodik og modeller på konkrete problemstillinger, hentet fra private eller offentlige virksomheder
 • Kunne anlægge et videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er ikke åbent for studerende fra cand.merc. HRM og cand. soc. HRM studierne samt studerende, der har valgt faget B136
Prøve/delprøver
Human Resource Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Såfremt antallet af studerende til syge-/ omprøven tilsiger det, kan eksamensformen blive ændret til mundtlig stedprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

CBS PC eksamen med e-aflevering.
Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer.
Ingen adgang til internet.
Adgang til LEARN og personligt S-drev.
Noter kan medbringes på USB nøgle og kan oploades på CBS PC inden eksamens start, så skal USB nøglen gemmes væk.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Human Resource Management (HRM) får stigende betydning i moderne virksomheders strategiudvikling. Det skyldes, at flere og flere virksomheder sælger viden, knowhow og service. Derfor bliver menneskelige ressourcer den centrale konkurrenceparameter. De gør virksomheden unik og er svære at kopiere. Uanset om man er leder eller medarbejder, er det vigtigt at have kendskab til, hvordan medarbejdere bedst tiltrækkes, fastholdes og udvikles. Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse for HRM’s genstandsfelt – nemlig det dynamiske samspil mellem person, job og organisation. Medarbejderne ses som en central strategisk ressource, og gennem deltagelse i faget bliver de studerende opmærksomme på og i stand til at anvende et HRM-fagligt blik i deres videre arbejde – uanset om dette fx er inden for økonomi, salg, marketing, IT eller organisationsudvikling.
 

Fagets omdrejningspunkt er individ-organisation relationen. Blandt fagets hovedtemaer kan nævnes HR-strategi, rekruttering og udvælgelse, kompetenceudvikling, talent- og karriereudvikling, job design, medarbejdersamtaler, incitamenter, international HRM mv.

Fagets tilknytning til det erhvervsøkonomiske område består i, at personalerelaterede omkostninger udgør en stigende del af de samlede omkostninger (op imod 80% i viden- og servicevirksomheder), og at der inden for HRM-fagområdet udfoldes store bestræbelser på at kortlægge de økonomiske konsekvenser af fx rekrutteringsprocedurer, fravær, personaleomsætning mv. Faget analyserer derfor, hvordan man vha. HRM kan ”sætte pris på medarbejderne” i erhvervsøkonomisk forstand.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget skærper den studerendes refleksion over egen kompetence og engagement, både i forhold til faget og arbejdslivet. Evnen til at arbejde selvstændigt, finde relevant faglitteratur om fagets område, kritisk forholde sig til selvfundne kilder samt evne til at arbejde under tidspres skærpes pga. fagets mål og interaktive form.

Undervisningsformer
Undervisningen er dialogorienteret, idet de studerende i samspil med underviserne analyserer teoretiske og praktiske problemstillinger. Undervisningen veksler mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppeøvelser, studenteroplæg og casebearbejdning. De studerende kan forvente en høj grad af deltagerorientering, herunder inddragelse af deltagererfaringer.

Som et meget vigtigt element i undervisningen og bedømmelsesgrundlaget indgår artikler, som de studerende selv har fundet i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler. Der gives undervisning heri ved fagets start.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i undervisning 36 timer
Forberedelse til undervisning 145 timer
Eksamen, inkl. forberedelse 44 timer
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 13.30-17.00, uge 44-46
Torsdag 10.45-14.15, uge 47-50
Torsdag 10.45-15.10, uge 51

Foreløbig litteratur

Larsen, H.H. Human Resource Management: Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. udg. København: Forlaget Valmuen, 2010
 

Selvvalgte artikler, fundet i CBS’ databaser med videnskabelige artikler (min. 3 pr. undervisningsuge). Disse artikler er en del af pensum.

Sidst opdateret den 08-01-2015