English   Danish

2014/2015  KAN-CCMVV1225U  Obligationer og Rentestrukturteori

English Title
Bond Markets and Term Structure Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Underviser: Bjarne Astrup Jensen - ba.fi@cbs.dk
Administration: Sabrine J. Schmidt - sjs.fi@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 18-02-2014
Læringsmål
Efter kursets afslutning skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler:
 • demonstrere indsigt i og forståelse for obligationsmarkedets centrale prisfastsættelsesmodeller.
 • demonstrere kendskab til de finansielle nøgletal, som anvendes på obligationsmarkedet,og i de regulatoriske regler for finansielle institutioner.
 • kunne analysere prisdannelsen på obligationer med henblik på investeringsbeslutninger og udarbejdelse af risikostyringsstrategier.
 • demonstrere kendskab til det danske obligationsmarkeds institutionelle karakteristika.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er et progressionsfag for FIR-linien og har som faglig forudsætning indholdet af faget "Finansielle Instrumenter". Faget er åbent for cand.merc.mat-studerende samt studerende fra AEF- og FSM-linien; men det er de studerendes eget ansvar, at de faglige forudsætninger matcher indholdet i faget ”Finansielle Instrumenter”.
Faget er analytisk/kvantitativt og lægger op til, at de studerende selv bruger EXCEL i forbindelse med opgaveregning og til implementering og afprøvning af de enkelte modeller.
Prøve/delprøver
4-timers individuel skriftlig eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet
CBS PC eksamen med print.
Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer.
Ingen adgang til internet og LEARN.
Adgang til personligt S-drev.
Noter kan medbringes på USB nøgle og kan oploades på CBS PC inden eksamens start, så skal USB nøglen gemmes væk
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver en dyberegående indføring i rentestrukturteoriens begrebsdannelse om nul-kupon renter, forward-renter og effektive renter samt risikomålene varighed og konveksitet. Der lægges vægt på forståelse af Børslistens nøgleoplysninger om stats- og realkreditobligationers karakteristika. Andre emner er samspillet mellem prisdannelse og skattesystemets forskellige regler for periodisering og beskatning af afkast fra obligationsinvesteringer samt virkemåden af rentetilpasningslån.

Herefter diskuteres den nyere "no arbitrage"-baserede tilgang til rentestrukturteorien med udgangspunkt i de bedst kendte binomialmodeller herfor, "Ho-Lee modellen" samt "BDT-modellen". Sådanne modeller er generaliserede udgaver af den klassiske binomialmodel for aktie- og valutaoptioner, som samtidig gives en alternativ udledning; der opnås samtidig prisfastsættelsesmodeller for afledte aktiver såsom obligationsoptioner og rentederivater, f.eks. caps, collars og swaps, som ikke kan håndteres indenfor den klassiske binomialmodel. Med baggrund heri diskuteres også værdifastsættelse af konverteringsretten på danske realkreditobligationer og mere generelle "prepayment options" samt "optionsjusterede nøgletal”. såsom "optionsjusteret varighed" og "optionsjusteret konveksitet".

Undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med tilknyttede opgaver til de enkelte delemner.
Foreløbig litteratur

Bjarne Astrup Jensen: Rentesregning, 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Danmark 2013.

Bjarne Astrup Jensen: Undervisningsnoter og opgavesamling til CCMVV1225U.

Udvalgte artikler fra finans/invest og Nationalbankens Kvartalsoversigt m.fl. om det danske obligationsmarked og nyere nøgletal.

Sidst opdateret den 18-02-2014