English   Danish

2014/2015  KAN-CCMVV4013U  Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.

English Title
Marketing Law – legal and illegal marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Administration: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 11-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
 • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
 • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger;
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen forudsætninger. Kan ikke tages af cand.merc.jur.-studerende pga. overlap med obligatorisk fag.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Prøve/delprøver
Individuel mundtlig eksamen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter. Den studerende gives en forståelse for, hvor grænsen for lovlig markedsføring går, samt hvad man skal finde sig i fra sine konkurrenter. Faget giver derudover en forståelse for beskyttelsen og håndhævelse af virksomheders varemærker og andre forretningskendetegn.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:
 

Den studerende bliver i stand til at vurdere, hvornår påtænkt markedsføring kan være problematisk i forhold til lovgivningen, eller hvornår konkurrenternes markedsføring er ulovlig. Desuden får den studerende forståelse for, hvordan en virksomhed rent juridisk kan beskytte sin position på markedet ved hjælp af varemærker og andre forretningskendetegn.

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på forelæsninger, casediskussioner og småopgaver.
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-10.35, uge 36-41, 43-47
Foreløbig litteratur

Fagets teoriområde er de regler, der regulerer virksomheders adfærd i forhold til forbrugere (markedsføringsret, herunder brug af varemærker og andre forretningskendetegn).

Undervisningen er struktureret efter Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten (2. udgave, 2011) og ICC kodeks 2011.

I undervisningen diskuteres også domme og videnskabelige artikler. Som eksempel på en artikel kan nævnes Jan Trzaskowski: Uanmodet kommunikation i sociale medier, Ugeskrift for Retsvæsen 2012B s. 310.

Sidst opdateret den 11-04-2014