English   Danish

2014/2015  KAN-CEMFO1048U  Strategisk Markedsføringsplanlægning II

English Title
Strategisk Markedsføringsplanlægning II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Torsten Ringberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Torsten Ringberg
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af virksomhedsspillet kunne:
 • Identificere, udvikle og implementere relevante marketing strategier baseret på analyse af data i den virkelighedstro simuleringsverden.
 • Identificere og evaluere faktorer der har afgørende indflydelse på den fremtidige succes og markedsværdi af et firma, herunder, finansiering, samarbejde med distributører, omkostningsminimering, prisoptimering, reklame og promovering beslutninger, R / D, kapacitetsoptimering m.m.
 • Analysere Income Statement (var. og faste omkostninger, dividende, finansiering af gæld/investeringer) og Balance Sheet (cash flow, Long/short term debt m.m)
 • Diskutere, analysere og formidle data baseret på et logisk og velunderbygget (kvalitativt og kvantitativt) beslutningsgrundlag lavet gennem teamwork.
 • Benytte finansielle værktøjer, såsom break-even analyse, priselasticitet, conjoint analyse, test marked, concept test m.m., til at vurdere produkters finansielle markedspotentiale.
Prøve/delprøver
Strategisk Markedsføringsplanlægning II:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Sygeprøve (for studerende, der er syge under hele eller væsentlige dele af virksomhedsspillet) og omprøve afholdes i form af en individuel, skriftlig projektopgave. Startdato for prøven og afleveringsfristen for eksamensbesvarelsen fastsættes af linjesekretariatet
Beskrivelse af eksamensforløbet
Eksamen er en individuel skriftlig rapport på grundlag af virksomhedsspillet (intern prøve). Den ordinære prøve finder sted marts/april , nærmere tidspunkt fastsættes af linjesekretariatet. Syge-/omprøven finder sted i maj/juni. Sygeprøve (for studerende, der er syge under hele eller væsentlige dele af virksomhedsspillet) og omprøve afholdes i form af en individuel, skriftlig projektopgave. Startdato for prøven og afleveringsfristen for eksamensbesvarelsen fastsættes af linjesekretariatet
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Markedsføringsplanlægning er den mest dynamiske og holistiske af virksomhedens funktioner. Marketingindsatsen må tilpasses firmaets egne ressourcer (Company)  og distributionskanaler (Collaborators) i reaktion til konkurrenternes (Competitors) initiativer, den konstante udvikling i forbrugernes (Consumers) præferencer, købsadfærd samt markedssituationen (Context) mere generelt.

Formålet med faget er at give den studerende t hands-on overblik over de 5 x C (ovenfor) og disses indflydelse på analytisk- og beslutningsorienteret proces med henblik på formulering, implementering og styring af strategisk markedsføring af en virksomheds produkter og services, såvel på forbrugermarkeder som på business-to-business markeder. Det er ligeledes formålet at give den studerende et indblik i de styreredskaber og værktøjer der skal til for at måle kvalitativt og kvantitativt hvilke virksomhedsstrategier, der er optimale under såvel generelle som under specielle markedssituationer.

Fagets indhold
Der benyttes et virksomhedsspil hvor igennem de studerende lærer at udarbejde et helhedssyn på forbrugerne, konkurrenterne, omverdenen, virksomhedens handlingsparametre, markedssegmentering, målgruppefastlæggelse og -positionering, udarbejdelse af markedsføringsplaner, implementering og kontrol. Endvidere lægges der vægt på, at den studerende, via aktiv deltagelse i simuleringsspillets beslutninger og undervisning kommer til metoder og værktøjer til problemløsning i praksis. Kort sagtat lave:

 

 1. Strategibeslutninger i forskellige situationer
 2. Interne og eksterne analyser
 3. Markedsføringsplaner og beslutninger
 4. Analyser af resultaterne for hver enkel periode med henblik på at optimere 1-3


Virksomhedsspillet gennemføres over 5 hele dage og i løbet af disse 5 dage afholdes også en række lektioner inden for fagområdet. I grupper på 2-4 personer får de studerende ansvar for en virksomhed på et givet marked, og de skal strukturere og løse komplekse markedsføringsmæssige problemer for virksomheden og lede den gennem en række perioder i en virkelighedstro omverden, herunder i konkurrence fra andre gruppe-ledede virksomheder. De studerende skal i praksislignende situationer anvende de teorier, metoder og værktøjer, der benyttes i Strategisk Markedsføringsplanlægning og på linjens øvrige fag. Som afslutning på virksomhedsspillet skal hver gruppe præsentere (mundtlig og suppleret med PowerPoints) en executive briefing, der identificerer, begrunder og diskuterer de vigtigste (positive såvel som negative) faktorer (interne og eksterne), der havde indflydelse på virksomhedens resultater undervejs og dens endelig position. Hver studerende udarbejder ligeledes en skriftlig eksamensrapport omkring, der blandt andet inkluderer fremtidige strategiske anbefalinger for en unik SBU i virksomheden.

Fagets progression
Strategisk markedsføringsplanlægning er et centralt afsætningsøkonomisk fagområde, og faget bygger klart på linjens øvrige fag på 1. og 2. semester.
 

Undervisningsformer
Forelæsninger, casearbejde og virksomhedsspil.
Foreløbig litteratur

Litteraturliste følger.

Sidst opdateret den 04-07-2014