English   Danish

2014/2015  KAN-CEMFO1053U  Business-to-Business Markedsføring

English Title
Business-to-Business Markedsføring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Klaus Holmsberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Klaus Holmsberg
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 27-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
 • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Prøve/delprøver
Business-to-Business Markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar og December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

4-timers skriftlig stedprøve med skriftlige og tekniske hjælpemidler. Der afholdes ordinær eksamen i januar. Syge-/omprøve afholdes i marts

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Det er fagets formål at udbygge den studerendes teoretiske viden om og forståelse for business-to-business markedets særlige vilkår og dettes betydning for såvel planlægning som gennemførelse af markedsføringen. Faget skal dermed forbedre dimmitendens evne til at fungere i/lede markedsføringsarbejdet i virksomheden, der afsætter til andre virksomheder, dvs. primært virksomheder, der afsætter til industrien, men også konsumentvarevirksomheder, for såvidt angår deres markedsføring over for mellemhandelen.

Fagets indhold
Centralt for den markedsføring, der rettes mod virksomheder, er dels spørgsmålet om virksomheders købsadfærd, og dels spørgsmålet om hvordan/hvorfor køber-sælger relationer opstår, udvikles og afvikles. Faget tager indledningsvis udgangspunkt i teorier om organisationers købsadfærd. Herefter fokuseres der på forskellige mere adfærdsorienterede teorier omkring køber-sælger relationer (organisationsteoretiske tilgange til studiet af køber-sælger relationer, såkaldt "dyadisk" teori samt "netværksteori"). De forskellige "relationsteorier" vil blive indbyrdes perspektiveret og belyst i forhold til hvad man kan kalde "traditionel konsumentvareorienteret markedsføringsteori". Den teoretiske perspektivering vil blive fulgt op med konkrete eksempler på praktisk markedsføringsarbejde.

Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på forlæsninger og casebehandling.
Foreløbig litteratur

Orla Nielsen, Ricky Wilke og Mogens Bjerre: Organisationers købsadfærd i grundtræk, 6. udgave, Samfundslitteratur, 2003 (NWB)
Ford, David (ed.) (2002). Understanding Business Marketing and Purchasing, 3ed. Dryden Press.
Hougaard, Søren og Bjerre, Mogens (2004). Strategic Relationship Marketing, Samfundslitteratur.
Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale i form af artikler og case-materiale.

Sidst opdateret den 27-08-2014