English   Danish

2014/2015  KAN-CFILV1209U  Kulturteori - om kultur, etik og værdier

English Title
Cultural theory - on culture, ethics and values

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, MSc
Kursusansvarlig
 • Ole Thyssen - MPP
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen - electives.lpf@cbs.dk, direkte tlf. 3815 3782
Primære fagområder
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
Sidst opdateret den 20-02-2014
Læringsmål
De studerende skal kunne
 • forstå
 • analysere
 • præsentere og
 • sammenligne kursets tekster og
 • anvende kursets teorier og modeller over for moderne organisationer.
Prøve/delprøver
Skriftlig hjemmeopgave:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kultur og etik er traditionelt fremmede områder for erhvervslivet. I de senere år er der sket en tilnærmelse. Det skyldes fire ting:

 1. øget mængde af immaterielle produkter (design, service, underholdning og livsstil),
 2. øget opmærksomhed for virksomhedskultur som et redskab til at integrere en organisation,
 3. øget indsigt i de kulturelle forudsætninger for økonomisk aktivitet, og
 4. øget interesse for etik, værdier og social ansvarlighed.

I de senere år er mange organisationer blevet opmærksomme på, at klassiske styringsredskaber som finansiel styring (penge) og bureaukratisk styring (magt) må suppleres med styring med visioner og værdier. Blot kan visioner og værdier ikke forudsættes i et pluralistisk samfund. De kan heller ikke gennemtvinges. De forudsætter accept og motivation.

Undervisningen sigter mod at præcisere og nuancere forståelsen for hvad kultur og værdier er, hvordan de udvikler sig i moderne samfund, og hvordan organisationer kan bruge dem til at forfine og forbedre deres viden om sig selv og deres omverden.

Faget er opbygget i to dele. I den første del vises der, hvordan samfundet som helhed er ramt af et kulturtab, så stadig færre kulturelle ressourcer og værdier kan forudsættes og tages for givet. I stedet for én kultur har vi et multikulkturelt samfund med subkulturer, som ofte er meget selvbevidste og meget flygtige. De har hver deres moral og værdier. I den anden del vises det, hvordan organisationer kan kompensere for kulturtabet ved selv at udvikle kultur og selv at definere deres værdier. Det åbner for en ny opfattelse af etik, som ikke rummer nogen facitliste og ikke appellerer til værdier, som er fastlagt én gang for alle. En handling er etisk hvis alle berørte parter kan acceptere den. For at finde frem til hvad der er etisk må en organisation udvikle fælles værdier gennem en samtale med sine interessenter. På den måde bliver etik et forsøg på at udvikle en "kultur for kulturerne" og en "moral for moraler". Etik bliver moralens anden orden. Samtalen om værdier er udgangspunktet for at definere virksomhedens etik. Med et Etisk Regnskab kan en virksomhed måle om den lever op til sin egen vision om, hvad der er acceptabelt. Og med en accept af Virksomheders Sociale ansvar (CSR) kan en virksomhed markere, hvor den vil gøre en særlig indsats for sin kultur og sine værdier.

Undervisningsformer
Faget er sammensat af forelæsninger, studenteroplæg og diskussion. Der forventes aktiv deltagelse.
Yderligere oplysninger

Faget har tidligere år været udbudt af cand.merc. studienævnet (CM_G52).

Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur:
Følgende bøger skal anskaffes:

Kompendium til Kulturteori, Samfundslitteratur (Komp).

Ole Thyssen: Værdiledelse. Om organisationer og etik, 4. rev. udg.,2005,Gyldendal (VL).

Ole Thyssen:Kommunikation, kultur og etik, 1994/1999, Handelshøjskolens Forlag (KKE)

Sidst opdateret den 20-02-2014