English   Danish

2014/2015  KAN-CFIRO1049U  Regnskabsanalyse

English Title
Financial Statement Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Thomas Plenborg - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
Formålet med ’Regnskabsanalyse for beslutningstagere’ er at give de studerende et indblik i regnskabsanalysen ud fra et beslutningsorienteret perspektiv samt sætte dem i stand til at gennemføre virksomhedsanalyser baseret på officielt tilgængeligt regnskabsmateriale (årsrapporter).

Beslutningstagere efterspørger i praksis regnskabsinformation som en del af deres beslutningsgrundlag. Den efterspurgte regnskabsinformation varierer afhængig af den konkrete arbejdsopgave (f.eks. værdiansættelse) og den anvendte beslutningsmodel. Eksempelvis anvender analytikere indenfor corporate finance regnskabsanalysen til at fastlægge det historiske rentabilitetsniveau med henblik på at budgettere den fremtidige indtjening. Der er følgende mål for læring i faget:
 • Analysere en virksomheds rentabilitet, vækst samt driftsmæssige - og finansielle risiko baseret på officielt tilgængeligt regnskabsmateriale.
 • Beregne og fortolke finansielle nøgletal der beskriver en virksomheds økonomi.
 • Identificere ’støjposter’ i årsrapporten.
 • Vurdere regnskabskvaliteten i virksomhedernes finansielle informationer.
 • Opstille et budget som fundament for værdiansættelse af en virksomhed og kreditvurdering.
 • Værdiansætte en virksomhed ud fra en række forskellige metoder og modeller.
 • Kreditvurdere en virksomhed ud fra forskellige metoder
 • Udarbejde en regnskabsbaseret bonusmodel og kritisk vurdere de typiske udfordringer, som er forbundet med dette arbejde.
Prøve/delprøver
Regnskabsanalyse:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder følgende hovedelementer:
Introduktion til årsrapportens bestanddele
Metoder til måling af rentabilitet (evnen til at skabe værdi for aktionærerne), vækst og driftsmæssige - og finansielle risici
Budgettering
Værdiansættelse af virksomheder
Kreditvurdering
Regnskabsbaseret (bonus)aflønning
Vurdering af regnskabskvaliteten (indtjeningskvalitet)

Faget sigter mod at give deltagerne kompetencer, der sikrer, at de kan gennemføre en regnskabsanalyse tilpasset formålet. Ultimativt er det ambitionen, at studerende kan se de mange analytiske muligheder, regnskabsanalysen tilbyder.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
Foreløbig litteratur

Petersen, Christian og Plenborg, Thomas:
Financial Statement Analysis
Pearson 2012
 

Sidst opdateret den 04-07-2014