English   Danish

2014/2015  KAN-CFIRO1054U  Projekt

English Title
Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 10-09-2014
Læringsmål
Projektarbejdet skal dokumentere, at de studerende på kompetent vis kan give en fremstilling af et afgrænset emne indenfor FIR-linjens otte obligatoriske fag på begrænset tid samt beherske relevante metoder.
  • Identificer en selvvalgt problemstilling indenfor FIR-linjens obligatoriske fag.
  • Udvælg og argumenter for anvendelsen af konkrete metoder/teorier, til analyse af den valgte problemstilling.
  • Opstil løsningsforslag og drøft mulighe konsekvenser ved implementering heraf.
  • udarbejdelse af rapport, der præsenter problemstilling, analyser og evt. løsninger.
Prøve/delprøver
Projekt:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Projektet udarbejdes i grupper à 2 studerende i løbet af en måned (normalt juni måned). Der ydes en vejledningstime pr. gruppe. Eftersom prøven afholdes med individuel bedømmelse, skal det af besvarelsen fremgå, hvilke afsnit hvert enkelt gruppemedlem har forfattet, jf. §6 stk. 3 i den generelle studieordning.Prøven er intern og projektet bedømmes alene af en lærer, normalt af vejlederen. Tidsfristen for aflevering af projektet ligger i juni måned og fastsættes af linjeadministrationen. Syge/omprøve finder sted i oktober måned med en tidsfrist for indlevering af et nyt projekt, som oplyses af linjeadministrationen. Projektet skrives i grupper af to (såfremt der er flere studerende som deltager i syge-/omprøven), ellers gives der dispensation til at skrive projektet individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ved udgangen af 2. semester, skal de studerende i grupper á 2 studerende udarbejde et projekt i et selvvalgt emne indenfor de på linjens 1. år udbudte fag. Emnet skal godkendes af fagansvarlig.
Månedsprojektet har to delmål. For det første er det målet at give deltagerne mulighed for at uddybe kendskabet til finansielle problemstillinger gennem selvstændigt arbejde og analyse. For det andet er det målet at give deltagerne træning med hensyn til at udarbejde en rapport inden for en begrænset tid og i en gruppe. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om udarbejdelse af rapporter, f.eks. oplæg til ledelsen.

Undervisningsformer
Gruppearbejde.
Sidst opdateret den 10-09-2014