English   Danish

2014/2015  KAN-CHRMO1064U  Projektorienteret forløb

English Title
Project - Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Per Darmer - Institut for Organisation (IOA)
Praktikkoordinator Birte Pedersen - bp.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til
  • At præcisere og afgrænse problemformuleringen samt udarbejde et projekt, der er konsistent med en klart argumenteret sammenhæng mellem problemformulering, teori, metode, analyse og konklusion
  • At beskrivelse det empiriske grundlag for analyse i projektet, så det indfanger den kompleksitet og nuancering, praksis indeholder
  • At foretage en teoretisk baseret analyse af projektemnet med anvendelse af relevant litteratur
  • At kritisk diskutere / begrunde rapportens metode i bred forstand, hvilket indbefatter overvejelser om praktisk datagenerering samt præcisering af og refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag
  • At begrunde, tage kritisk stilling til og reflektere over anvendte teorier, metoder og den analyserede praksis
  • At foretage en kritisk analyse af det skriftlige arbejde og egen arbejdsproces som et selvstændigt og perspektiverende læringsafsnit sidst i projektet
Forudsætninger for at deltage i kurset
3 ud af 5 eksamener på de obligatoriske fag, skal være bestået for at deltage i det projekt orienterede forløb
Prøve/delprøver
Projektorienteret forløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
3 ud af 5 eksamener på de obligatoriske fag, skal være bestået for at deltage i det projekt orienterede forløb
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Min. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og Sommertermin, Virksomheden har ikke nogen formel rolle i forbindelse med udarbejdelse, vejledning og bedømmelse af projektet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der skal skrives et nyt projekt (eventuelt med et af fagansvarlig udvalgt emne)

Sygeprøven er temabaseret og 2 uger før sygeprøven, vil temaet blive offentliggjort.

Der gives ikke vejledning til sygeprøven

Virksomheden har ikke nogen formel rolle i forbindelse med udarbejdelse, vejledning og bedømmelse af projektet
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I 2. semester gennemføres et 10-ugers praktikophold i en relevant organisation, svarende til et halvt semester. I praktikperioden arbejder den studerende med konkrete, relevante og autentiske HRM-opgaver og er en integreret del af praktikstedets HRM-miljø. Den studerende har dermed mulighed for at teste den kompetence, som undervisningen på HRM-linjen har givet, og anvende den i forhold til den praktiske virkelighed. Eftersom praktikstederne med rette kan forvente, at HRM-studerende især er fortrolige med de teoretiske sider af HRM-området, er det meget vigtigt, at 3 ud af 5 skriftlige eksamener og den mundtlige eksamen er bestået inden praktikstart.

Praktikopholdet, der er fuldtidsarbejde i de ti uger, stiller store krav om effektivitet og refleksivitet i arbejdet, evne til at blive en del af en arbejdspladskultur, praktisk-administrative færdigheder og sociale evner. Den studerende har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men HRM-linjen formidler de praktikpladser, som skaffes via HRM linjens netværk.

De nærmere retningslinjer for praktikken (herunder forventninger til praktikant og virksomhed) beskrives i et notat (en "psykologisk kontrakt"), der gives til parterne. Af den "psykologiske kontrakt" fremgår bl.a., at praktikken skal danne udgangspunkt for teoretisk refleksion i forhold til en konkret, oplevet organisatorisk virkelighed/praksis. Denne dokumenteres i det praktikprojekt, som den studerende udarbejder i relation til praktikopholdet. I praktikprojektet analyseres en faglig problemstilling, som er relevant i forhold til praktikforløbet. Det indebærer, at der skal argumenteres for problemstillingens virksomhedsrelevans og forankring i den virkelighed, som den studerende har mødt på praktikstedet. Analysen foretages derefter med udgangspunkt i HRM-litteraturen og den der i fundne relevante teori. Praktikprojektet skal indeholde en læringsprocesbeskrivelse. Det vil sige en kortfattet beskrivelse af praktiktiden (praktiktjenesten og arbejdet med praktikprojektet) anskuet som en læreproces.

Søgning af praktikplads foregår mellem den 15. oktober og 1. marts, hvor at alle skal have en praktikplads.

Undervisningsformer
Forløbet omfatter 10 uger, som den studerende tilbringer i en organisation. I perioden har den studerende en supervisor i virksomheden, der sammen med en linjeansvarlig underviser har det faglige og pædagogiske ansvar for forløbet. I tilknytning til det projektorienterede forløb ydes desuden vejledning af en vejleder påsat fra studiet. Vejledningen foregår som klyngevejledning. Forløbet afsluttes med en projekt, der perspektiverer (teoretisk og empirisk) en problemstilling, som den studerende har stiftet bekendtskab med under opholdet i virksomheden.
Sidst opdateret den 04-07-2014