English   Danish

2014/2015  KAN-CHRMO1065U  Belønningsledelse

English Title
Reward Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Allan Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
  • at redegøre for og vise forståelse for fagets teorier og teoretiske begreber ved at analysere cases og praktiske situationer
  • at diskutere fagets teorier og teoretiske begreber i relation til hinanden
  • På basis af teoretisk baserede analyser at komme med løsningorienterede forslag til de problemstillinger, der diskuteres i faget
  • At forholde sig refleksivt og kritisk til fagets teoretiske og empiriske problemkomplekser
  • At anlægge et videnskabsteoretisk og metodik perspektiv på fagets tematiske del
Prøve/delprøver
Belønningsledelse:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget kredser omkring måling, rapportering og styring af performance, motivation, jobdesign, ansvarsfordeling, subjektive og objektive belønningsformer, personaleudgifter og forhandlinger. Fordele og problemer med kvantificering af HRM i forskellige målingssystemer behandles både i forhold til målingernes nøjagtighed/tilstrækkelighed og de sociale konsekvenser.
Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Udover dansk, kan undervisningen foregå på norsk, svensk og engelsk.

Mulighed for at personalejura samt international HRM indgår i eksamen.
Sidst opdateret den 04-07-2014