English   Danish

2014/2015  KAN-CJURO1012U  Videregående rets- og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Law and Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Lando - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 30-06-2014
Læringsmål
Kurset har som mål at sætte de studerende i stand til:
Med udgangspunkt i økonomisk teori at analysere virkningerne og hensigtsmæssigheden af bestemmelser i købeloven vedrørende misligholdelsesbeføjelser, forældelse og bevisbyrde (herunder formodningsreglen).
 • At forstå det nye perspektiv i behavioral law and economics, særlig i relation til regulering af forbrugerkontrakter
 • At forstå en økonomisk model for optimal bredde af patenter. Herunder hvorledes forskellige regler for patenters bredde påvirker virksomheders incitament til at innovere og til at videreudvikle andres innovationer.
 • At forstå (og forstå betydningen af) de basale rationaler bag patent, copy-right, og varemærke beskyttelse.
 • At se forskellige måder at håndhæve immaterialretlige regler på som eksempler på den basale sondring mellem ejendoms-regler og erstatningsregler (property rules versus liability rules).
 • At analysere fordele og ulemper ved ejendoms- og erstatningsregler til håndhævelse af immaterialretlige og kontraktretlige regler.
 • At overskue indholdet i en økonomisk model for sagsanlæg og forlig, herunder sondringen mellem det privatøkonomiske og det samfundsøkonomiske incitament til at føre sag.
 • At forstå erstatningsrettens rolle som reguleringsinstrument i relation til andre instrumenter, først og fremmest offentretlig regulering
 • At se nuanceret på spørgsmålet om efficiens kontra retfærdighed ved at anskue det i lyset af de i kurset behandlede retlige reguleringer.
Prøve/delprøver
Videregående rets- og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at bibringe den studerende en forståelse af det økonomiske perspektiv på juraen, og dette perspektivs anvendelighed på diverse juridiske områder. Det er hensigten at den studerende dels skal stifte bekendtskab med den økonomiske teoris brug af modeller, dels skal stifte bekendtskab med retsøkonomiske ræsonnementer, der ud fra veldefinerede målsætninger vedrørende samfundsøkonomisk velfærd analyserer retsreglers hensigtsmæssighed (med og uden brug af modeller). Den studerende skal se det retsøkonomiske begrebsapparat anvendt på flere forskellige områder, således at den studerende vil kunne overføre den retsøkonomiske metode også på andre af juraens områder samt i forbindelse med kandidatafhandlingen. Endelig er det er formål med faget at den studerende ser nogle af de centrale begrebsdannelser og teorier indenfor retsøkonomien, som f.eks. teorien om det efficiente kontraktbrud og sondringen mellem erstatningsregler og ´ejendoms-regler´ (property rules), anvendt på forskellige juridiske problemstillinger.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 32 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 140 timer
Eksamensforberedelse 34 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sidst opdateret den 30-06-2014