English   Danish

2014/2015  KAN-CJURO1046U  Videregående obligationsret

English Title
Advanced Law of Obligations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Peter Møgelvang-Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 30-06-2014
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
  • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
  • identificere obligationsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere konkrete obligationsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere konkrete obligationsretlige problemstillinger
  • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • præsentere obligationsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger og begreber
Forudsætninger for at deltage i kurset
Juridisk forudsætninger svarende til bestået HA(jur.)
Prøve/delprøver
Videregående obligationsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge/omprøven vil som udgangspunkt blive holdt som den ordinære eksamen, med mindre det giver mening at afholde dem som en mundtlig eksamen. Information herom vil blive loaded på e-campus og LEARN når syge/omprøven skal finde sted.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal bidrage til, at alle kandidater er fortrolige med den almene obligationsret som den overordnede ramme for de fleste erhvervsretlige problemstillinger af formueretlig karakter, herunder de obligationsretlige begreber og principper samt obligationsretlig argumentation.
Endvidere skal faget medvirke til at sikre, at behandlingen af de formueretlige dele af de specialiserede juridiske og integrerede valgfag på cand. merc.(jur)-uddannelsen kan foregå på et højt fagligt niveau.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 32 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 108 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I, Ydelsen. Beføjelser. (seneste udgave)

Bo von Eyben, Peter Mortensen & Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør. Hæftelsesformer. (seneste udgave)

Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i Erstatningsret (seneste udgave)

Sidst opdateret den 30-06-2014