English   Danish

2014/2015  KAN-CJURV1039U  Strategisk kontrahering med mellemmænd i og uden for EU

English Title
Strategic Contracting and Intermediaries in and outside EU

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Institut for Strategi og Globalisering (SMG)
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 17-02-2014
Læringsmål
Formålet med fagets juridiske del er, at sætte de studerende i stand til at:
• demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at identificere og forklare
grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
• gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
• udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkeligt komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger
• identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og Juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; samt at
• reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.

Formålet med fagets økonomiske del er dels at give de studerende en grundlæggende forståelse for, hvordan virksomheder kan organisere deres distribution (primært) inden for EU set i lyset af de senere års markedstrends (stigende internationalisering og koncentration inden for detailhandlen, stigende e-handel, etc.), dels at gøre de studerende fortrolige med kontrakt-økonomiens værktøjer med henblik på at:
• løse prækontraktuelle problemstillinger, herunder udvælge de bedst egnede mellemmænd med lavest mulige søgeomkostninger
• løse postkontraktuelle problemstillinger, herunder designe incitamentsstrukturer, der sikrer optimal markedspenetrering via udenlandske mellemmænd
• opnå forståelse for dynamikkerne på det europæiske marked og deres implikationer for virksomhedens distribution, herunder skift og kombinering af mellemmænd og markedsoperationsformer
• identificere virksomhedsøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere i et klart og korrekt sprog for efficiente løsninger af disse problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
HA (jur.) eller tilsvarende, i tilknytning til faget kan anbefales EU-konkurrenceret og industriøkonomi / Advanced EU Competition Law and Industrial Economics / Advanced EU Competition Law and Industrial Economics II - Current Legal and Economic Topics in the Regulation of Competition
Prøve/delprøver
Strategisk kontrahering med mellemmænd i og uden for EU:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler valg af forskellige distributionsformer – herunder specielt anvendelse af mellemmænd. De juridiske regler i relation til distribution og mellemmænd, navnlig kontraktretlige og EU-konkurrencereglerne om handelsagenter, eneforhandlere, franchising, selektiv distribution, og salg via datterselskaber, gøres til genstand for analyse. Med udgangspunkt i kontraktøkonomi og konkrete cases formuleres design af optimal incitaments-struktur for mellemmænd i et strategisk perspektiv.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår i form af forelæsninger, øvelser, diskussioner, studenterpræsentationer samt opgavedrøftelser.
Yderligere oplysninger
Der bygges videre på fagene formueret, konkurrenceret og industriøkonomi, samt rets- og kontraktøkonomi fra HA(jur.)-studiet.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Jura:
Udensrigshandelens Kontrakter, 5. udg., 2006, Ole Lando, Elisabeth Thuesen, Christina Tvarnø og Kim Østergaard
Primært på Learn + materialesamling

Økonomi:
Artikelsamling: Distribution og mellemmænd i Europa.

Se Lektionplanen på Learn for seneste pensumliste.

Sidst opdateret den 17-02-2014