English   Danish

2014/2015  KAN-CJURV7001U  Virksomheden i et internationalt juridisk og økonomisk perspektiv - studiekreds/Lausanne

English Title
Doing business in an international legal and economic perspective - study group/Lausanne

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 3
Max. antal deltagere 5
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Faget påbegyndes 1. februarog afsluttes med en case konkurrece på Lausanne university - law faculty - på engelsk, alternativt på CBS, hvis rejsen aflyses.
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 04-11-2014
Læringsmål
Forholde sig til relevante erhvervsretlige juridisk komplekse problemstillingeri et retsøkonomiske perspektiv
  • opstille videnskabeligt problem og udfinde relevant teori til at løse aktuelle dette
  • forholde sig teoretisk og akademisk til et praktisk problem
  • tage ansvar for egen læring og niveauopnåelse
  • fremlægge problemstillingen og komme med løsninger mundtligt
  • udarbejde et videnskabeligt casearbejde i forhold til en praktisk problemstilling
Forudsætninger for at deltage i kurset
ha-jur grad og cmj juridisk niveau (3 semester)
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
casearbejde bedømmes med bestået/ikke bestået
casearbejdet skal skrives på engelsk

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
aktiv deltagelse bedømmer med bestået/ikke bestået
det er en studiekreds, og derfor er den et begrænset antal undervisningsgange, ca 5
Prøve/delprøver
caseeksamen i Lausanne - på engelsk, alternativt afholdes eksamen på dansk på CBS:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
eksamen er aftalt til at foregå på det juridiske fakultet på Lausanne universitet d. 7 og 8. maj og det er et krav at man kan deltage i turen til Lausanne for at kunne blive optaget på faget. Turen til Lausanne kan dog undtagelsesvis blive aflyst, og hvis det sker, afholdes eksamen på CBS
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Der udarbejdes en business case som medbringes til Lausanne universitet. Casen skal afleveres til den fagansvarlige d. 1. april. Casen udarbejdes i gruppen og skal godkendes af fagansvarlig. Casen fremlægges og der gives karakter for skriftlig og mundtlig præstation, som ved en moot court konkurrence
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
mundtlig prøve, 20 minutter på grundlag af pensum
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er en studiekreds ogder optages max 3-5 studerende.

 

valg af studerende som kan tage faget sker efter karaktergennemsnit på bachelordelen, hvis der er flere ansøgere end 5.

 

 Fagets mål er at de studerende skal udarbejde en juridisk aktuel business case i dansk kontekst efter de videnskabelige krav og principper der gælder for udarbejdelsen af business cases på bl.a. Harvard og Yale samt ud fra et teoretisk materiale, der vedrører dels jura, dels rets- og kontraktsøkonomi.

Der opstilles et forskningsspørgsmål til den pågældende opgave, som fx kan være:

Optimal kontrahering af strategiske alliancer i farma-branchen

Den relevante teori er således kontraktret, strategi, teori om optimale kontrakter, EU ret, branche data mv.

 

Valg af pensum sker i samarbejde mellem de studerende og den fagansvarlige på første undervisningsgang, hvor casen ligeledes vælges. Derefter er pensm fastlagt. Det er den fagansvarlige som i sidste ende skal godkende pensum og sikre niveau

Den juridisk case skal udarbejdes på engelsk og medbringes til Lausanne, hvor eksamens foregår over 2 dage. De studerende skal deltage sammen med LLM studerende fra Lausanne i et forskerseminar. Der er krav om aktiv deltagelse ialle dele af seminaret.

 

CMJ-uddannelsen betaler for rejse og overnatning

Undervisningsformer
Stor grad af selvstudie - læsning af pensum, gruppearbejde, casearbejde, fremlæggelse af case og problemstilling og løsning på engelsk

Undervisning består i vejledning i ovenstående, diskussion af udvalgt pensum og caseforståelse på teoretisk grundlag.

Pensumforståelse opnås gennem selvstudie og studier i gruppen.

der forelæses ikke over pensum. case og pensum diskuteres på 5 undervisningsgange.
Arbejdsbelastning
undervisning og forberedelse 100 timer
udarbejdelse af case 75 timer
eksamen i lausanne 30 timer
Yderligere oplysninger

Faget oprettes som studiekreds

Foreløbig litteratur

Al pensum fra CMJ’s obligatoriske fag og relevante obligatoriske valgfag, samt anden konkret teori relaterende til det konkrete problemfelt i casen
Samt en række af følgende:
Charles C. Ragin and Howard S. Becker, eds., What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
John Gerring, Case Study Research. New York: Cambridge University Press 2005.
Flyvbjerg, B. (1991). Rationalitet og magt. I. Det konkretes videnskab. København: Akademisk Forlag. )
Robson, C. (2002). Real World Research. Oxford: Blackwell. .
Yin, R. K. (2003). Case study research : Design and methods (3 ed.). London: Sage Publications.
George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, MA: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard university.
Jan Dul and Tony Halk, Case study methodology in business Research. Oxford: Butterworth-Heinemann 2008.

Sidst opdateret den 04-11-2014