English   Danish

2014/2015  KAN-CJURV7047U  Videregående insolvensret

English Title
Advanced Insolvency Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Peter Møgelvang-Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 09-04-2014
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
- redegøre for indholdet af de insolvensretlige regler, der indgår i pensum
- identificere insolvensretlige problemstillinger i konkrete eksempler
- placere konkrete insolvensretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
- analysere konkrete insolvensretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning og forebyggelse af konflikter
- præsentere insolvensretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til erhvervsret på et niveau svarende til HA(jur.-) eller cand.merc.aud.-studiet.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Prøve/delprøver
Videregående insolvensret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle skriftlige hjælpemidler.
PC er dermed ikke tilladt.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget angår individual- og universalforfølgning med henblik på inddrivelse af pengekrav. Der inddrages såvel processuelle og materielretlige problemstillinger med særlig vægt på sidstnævnte. I den processuelle del gennemgås og drøftes bl.a. fogedproces samt etablering og afvikling af konkurs og reskonstruktion, medens der i den materielretlige del lægges vægt på at illustrere samspillet med de formueretlige fag på grundstudiet.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Fredg 10.45-12.25, uge 36-51
Foreløbig litteratur

Bo v. Eyben og Peter Møgelvang-Hansen: Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret (7. udg. 2013)

Supplerende materiale på Learn

Sidst opdateret den 09-04-2014