English   Danish

2014/2015  KAN-CJURV7072U  Kapitalselskaber

English Title
Company Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 22-08-2014
Læringsmål
De studerende skal kunne beskrive de fællesskabsretlige retsakter, der er af betydning for national kapitalselskabsret, og skal tillige kunne diskutere betydningen af EU-domstolens praksis vedrørende selskabers etableringsfrihed for dansk selskabsret.

De studerende skal kunne beskrive den procedure, der skal gennemføres i forbindelse med stiftelse af et aktie- eller anpartsselskab.

De skal kunne redegøre for de selskabsretlige principper, der gælder for beskyttelse af kreditorer og kapitalejere i aktie- og anpartsselskaber. De studerende skal herunder kunne forklare betydningen af de regnskabsretlige regler om aflæggelse af årsrapport og revision for beskyttelsen af selskabets kreditorer.

De studerende skal kunne beskrive de organer, der indgår i et aktie- eller anpartsselskabs organisation, og de skal kunne forklare samspillet mellem disse. De studerende skal kunne reflektere over sammenhængen mellem de selskabsretlige regler og ledelsens mulige strafansvar og eller erstatningsansvar i tilfælde af tilsidesættelse af disse regler.

De skal på baggrund af konkrete oplysninger kunne bedømme, om en anvendt fremgangsmåde til at stifte et selskab er lovlig, eller om en beslutning om at udbetale midler fra selskabet til kapitalejerne, er lovlig. De studerende skal på baggrund af et konkret eksempel kunne vurdere, om en beslutning er lovligt truffet af et af selskabets organer, samt hvorvidt en af ledelsen gennemført disposition er bindende i forhold til selskabets medkontrahenter. De studerende skal tillige kunne forudse, hvilke konsekvenser en eventuel tilsidesættelse af reglerne har for den enkelte selskabsdeltager og for selskabets ledelse. De studerende skal underbygge deres konklusioner med henvisning til de relevante retskilder.
Prøve/delprøver
Kapitalselskaber:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formål:
Selskabsretten er læren om de typer af organisationer, der danner den juridiske ramme om erhvervsvirksomheder. Faget bygger oven på den viden, de studerende har fra bacheloruddannelsen. Formålet er at give de studerende et detaljeret kendskab til de selskabsretlige regler vedrørende kapitalselskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber). Der gives tillige et overblik EU-rettens betydning for dansk selskabsret.

Der findes ca. 227.000 kapitalselskaber i Danmark. Af disse er ca. 200 noterede på Københavns Fondsbørs. Dette fag fokuserer på de 226.800 andre selskaber, der danner rygraden i dansk erhvervsliv.

Faget skal sætte de studerende i stand til at fungere som juridiske rådgivere for personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed inden for rammerne af et kapitalselskab.
 
Indhold – Centrale områder:
Faget omhandler kapitalselskaber inden for følgende emneområder:

• Grundlæggende selskabsretlige begreber og metode
• EU-rettens betydning for dansk selskabsret
• Overblik over de forskellige selskabsformer
• Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber
• Kreditorbeskyttelse i aktie- og anpartsselskaber
• Kapitalselskabers organisation (generalforsamling, bestyrelse/tilsynsråd og direktion)
• Regnskabsaflæggelse og revision i selskabsretlig sammenhæng
• Erstatningsansvar og likvidation
• Fusion og spaltning og omdannelse
• Koncernret
 
Undervisningsformer
Forelæsninger
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 08.00-10.35, uge 36-41, 43-50
Foreløbig litteratur
Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1, Indledning til selskabsretten (seneste udgave), ikke kapitel 6 og kapitel 7, Forlaget Thomson Reuters. Ca. 300 sider
 
Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2, kapitalselskaber seneste udgave Forlaget Thomson Reuters. Ca. 660 sider.
Sidst opdateret den 22-08-2014