English   Danish

2014/2015  KAN-CKOMO1046U  Strategi og kommunikation

English Title
Strategy and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Lars Thøger Christensen - MSC
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver
 • Anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete strategiske og kommunikative problemer samt udvikle løsninger herpå
 • Redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier
 • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksivt til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger
Prøve/delprøver
Strategi og kommunikation:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
En 20 minutters individuel mundtlig eksamen i pensum på baggrund af gruppesynopsis, max. 3 normalsider (ns), skrevet i grupper på 2-3 studerende. Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, stave- og formuleringsevnen samt den mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
I fald den studerende skriver alene, er længden på synopsis ligeledes max. 3 ns.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For sygeprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men er syg ved den mundtlige eksamen, er sygeprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.

For omprøve gælder følgende bestemmelser: Studerende der ikke består den ordinære eksamen, skal indlevere en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give en grundig teoretisk og praktisk forståelse af strategisk kommunikation med afsæt i strategi, organisationsteori, public relations, marketing og management med henblik på at bibringe de studerende en nøgtern og kritisk forståelse af, hvorledes man arbejder strategisk med virksomhedens kommunikation, hvordan man kommunikerer mere effektivt og hvorledes forskellige kommunikationsmåder har mulighed for at præge en organisation og dens forhold til omverden.  

Undervisningsformer
Kurset består af 20 forelæsninger à 90 minutter samt 5 øvelsesgange à 90 minutter. I forelæsningerne præsenteres overordnede problemstillinger og lægges op til diskussioner af koncepter, forudsætninger og teoretiske/praktiske perspektiver. I øvelserne arbejdes case-baseret på mindre hold. Det forventes, at den studerende (som del af gruppe) gennemfører mindst en præsentation på holdet.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Case-undervisning 10 timer
Mundtlig fremlæggelse 5 timer
Forberedelse 175 timer
Eksamensforberedelse 182 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur

Bøger til Corporate Communication (kan købes i SL Books):
Christensen L.T., Morsing M. & G. Cheney (2008). Corporate Communication: Convention, Complexity & Critique. London: Sage 

For øvrig litteratur: Endelig valg af littertur oplyses på LEARN.
Foreløbig litteratur. Som udgangspunkt kan artikler findes på CBS library’s databaser.

 • Argenti, Paul A., Robert A. Howell, & Karen A. Beck (2005). The strategic communication imperative. MIT Sloan Management Review, pp. 83-87.
 • Hallahan, K. Holtzhausen, D., van Ruler, B., Vercic, D. & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic communication. International Journal of Strategic Communication, 1 (1), 3-35.
 • Hamel, G. (2009). Moon shots for management. Harvard Business Review, February: 91-98 (N.B. Kun tabellen “Management’s Grand Challenges” er pensum).
 • Mintzberg, H. & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6: 257-272.
 • Osterwalder, A. & Yves Pigneur, Y. (2009). Business Model Generation. Amsterdam, NL., pp. 14-51.
 • Osterwalder, A. (2013). A Better Way to Think About Your Business Model. http:/​/​blogs.hbr.org/​cs/​2013/​05/​a_better_way_to_think_about_yo.html
 • Friedman, Milton (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times, September 13, 1970. (4 s.)
 • Freeman, R. E., Rubin, J. & B. Moriaty (2010). Et stakeholderperspektiv på corporate communication, værdiskabelse og tillid. In Merkelsen, H. (red.) Håndbog i Strategisk Public Relations. Samfundslitteratur, pp. 67-85.
 • Donaldson, T., & Preston, L.E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review 20(1): 65–91.
 • Christensen, L.T., Firat, A. F.  & Cornelissen, J. (2009). “New Tensions and Challenges in Integrated Communications.” Corporate Communication: An International Journal, Vol. 14/2, pp.207-219.
 • Kenny, Kate, Whittle, Andrea & Wilmott, Hugh (2011). Understanding Identity & Organizations. London: Sage. pp. 13-39.
 • Ashforth, B. E. and Mael, F.A. (1996). ‘Organizational Identity and Strategy as a Context for the Individual’. Advances in Strategic Management, 13: 19-64.
 • Thornborrow, T. & Brown, A.D. (2009). ‘Being regimented’: Aspiration, discipline and identity work in the British Parachute Regiment. Organization Studies, 30(4): 355-376.
 • Weick, Karl E. (1987). Organizational culture as a source of high reliability. CaliforniaManagement Review, 29:112-127.
 • Kaye, Beverly & Betsy Jacobson (1999). True tales and tall tales: The power of organizational storytelling. Training & Development (March): 45-50.
 • Gabriel, Yannis (1995). The unmanaged organization: Stories, fantasies and subjectivity. Organization Studies, 16 (3): 477-501.
 • Broms, Henri and Henrik Gahmberg (1983), Communication to Self in Organizations and Cultures. Administrative Science Quarterly, 28: 482-495.
 • Christensen, Lars Thøger & Cheney, George (2000). Self-absorption and self-seduction in the corporate identity game. In Schultz, Hatch & Larsen (2000), The Expressive Organization. Oxford University Press, pp.246-270.
 • Christensen, Lars Thøger: Autocommunication Revisited.
 • Eisenberg, Eric (1984). Ambiguity as strategy in organizational communication. Communication Monographs, 51: 227-242.
 • Heil, O. and Robertson, T.S. (1991). Toward a theory of competitive marketing signaling: a Research Agenda, Strategic Management Journal, 12 (6): 403-418.
 • Nielsen, Niels Møller (2003) Corporate Branding og den retoriske grundsituation. Rhetorica Scandinavica, 28: 34-47.
 • Cheney, George (1983). The Rhetoric of identification and the study of organizational communication. Quarterly Journal of Speech, 69: 143-158.
 • Andersen, Lars Pynt (2006). Reklamens form og indhold. In Grønholdt, Hansen & Beck: Markedskommunikation, bind 1. Samfundslitteratur, pp.  137-176.
 • Weick, Karl E. (1979), “Enactment and Organizing”, chapter 6 in The Social Psychology of Organizing. New York: Random House, pp.147-169.
 • Weick, Karl E. (1987), “Substitutes for Strategy” in Teece, D.J. (1987) The Competitive Challenge. Strategies for Industrial Innovation and Renewal. Cambridge, MA: Ballinger, pp. 221-233.
 • Pratt, Cornelius B. (2001). “Issues Management: The Paradox of the 40-Year U.S. Tobacco Wars.” In Robert Heath & Gabriel Vasquez (eds.). Handbook of Public Relations. Newbury Park, CA: Sage, pp.335-346.
 • Vibbert, Stephen. L. & Bostdorff, Denise M. (1993). “Issue Management in the “Lawsuit Crisis.” In C. Conrad (Ed.), The Ethical Nexus.  Norwood, NJ: Ablex, pp. 103‑120.
 • Ulmer, Robert R., Sellnow, Timothy L. & Seeger, Matthew W. (2007). Effective Crisis Communication. Moving From Crisis to Opportunity. Thousand Oaks: Sage, pp. 2-48, 141-151)
 • Coombs, Timothy (1995). Choosing the right words. The development of guidelines for the selection of the ‘appropriate’ crisis-response strategies, Management Communication Quarterly, 8 (4), 447-476.
 • Weick, K.E. (1988). Enacted sensemaking in crisis situations. Journal of Management Studies, 25 (4):305-317.
 • Christensen, Lars Thøger, Firat, A. Fuat & Torp, Simon (2008). The organization of integrated communications: Toward flexible integration. European Journal of Marketing, Vol. 42 No. 3 (4):423-452.
 • Orton, J.D., & Weick, K.E. 1990. Loosely coupled systems: A reconceptualization. Academy of Management Review, 15 (2): 203-223.
 • Oliver; C. (1992). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16(1), 145-179.
 • Lammers, J.C. 2010. How institutions communicate: Institutional messages, institutional logics, and organizational communication. Management Communication Quarterly, 25(1): 154-182.
 • Suddaby, R. 2010. How communication institutionalizes: A response to Lammers. Management Communication Quarterly, 25(1): 183-190.
 • Marshak, R.J. (1998). A discourse on discourse: Redeeming the meaning of talk. In: Grant D, Keenoy T and Oswick C (eds) Discourse + Organization. London: Sage, 15-30.
 • Livesey, Sharon M. & Graham, Julie (2007). Greening of corporations? Eco-talk and the emerging social imagery of sustainable development. InMay, S., Cheney, G.  & Roper, J. (eds.), The Debate over Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, 336-350.
 • Christensen, Lars Thøger, Morsing, Mette & Thyssen, Ole (2013). CSR as aspirational talk. Organization, 20(3): 372-393.
 • Lunheim, Rolf (2005). Confessions of a corporate window-dresser. Leading Perspectives, Summer: 6-7.
 • Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In Hood, C. and Heald, D. (Eds.), Transparency. The Key to Better Governance. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-23.
 • Power, M. (1997). The audit society: Rituals of verification. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-14.
 • Henriques, A. (2007). Corporate truth. The limits to transparency. London: Earthscan, pp. 101-111.
 • Heald, D. (2006a). Varieties of transparency. In Hood, C. and Heald, D. (Eds.), Transparency. The Key to Better Governance? Oxford: Oxford University Press, pp. 25-43.
 • Roberts, J. (2009). No one is perfect: The limits of transparency and an ethic for ‘intelligent’ accountability. Accounting, Organizations and Society, 34, 957-970.
 • Christensen, Lars Thøger & Cheney, George (in progress). Peering into transparency. Paper prepared for the annual International Communication Conference, London, June 17-21, 2013.
 • Fenger, Niels & Mørup, Søren H. (2013) ”Den nye offentlighedslov er slet ikke så ringe endda”. Kronik i Politiken 8. maj 2013.
Sidst opdateret den 03-07-2014