English   Danish

2014/2015  KAN-CLMEO006U  Samfund, politik og erhvervsliv (Engelsk)

English Title
Samfund, politik og erhvervsliv (Engelsk)

Course information

Language English
Course ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Full Degree Master
Duration One Semester
Course period Autumn
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for MA in International Business Communication
Course coordinator
  • Charlotte Werther - MSC
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 15-07-2014
Learning objectives
Formålet med undervisningen er at de studerende får teoretisk og empirisk indsigt i og evne til at forholde sig reflekterende til centrale forhold vedr. samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det relevante sprogområde. Desuden skal de studerende opnå et højt sprogligt og kommunikativt niveau på fremmedsproget, såvel mundtligt som skriftligt.
Examination
Samfund, politik og erhvervsliv:
Exam ECTS 7,5
Examination form Home assignment - written product
Individual or group exam Individual
De studerende kan vælge at skrive opgaven individuelt eller parvis.
Der gives individuelle karakterer, og den enkeltes bidrag til opgaven skal kunne identificeres, jf. Studieordningens generelle eksamensbestemmelser.
Opgaven skrives på engelsk.
Ved individuel aflevering skal opgaven have et omfang på maks. 10 sider a 2275 typeenheder. Ved aflevering parvis skal opgaven have et omfang på maks. 15 sider a 2275 typeenheder. Der gives mindst 3 uger til udarbejdelse af opgavebesvarelsen.
Assignment type Written assignment
Duration Written product to be submitted on specified date and time.
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period Winter Term
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve. Det vil sige at der stilles nye opgaver, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres på e-campus eller opgaven hentes på sekretariatet; se nærmere på eksamensplanen for syge- omprøver.
Description of the exam procedure

Skriftlig hjemmeopgave inden for de i undervisningen behandlede emner.Der stilles et antal opgaver ved kursets afslutning, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives; resultatet af lodtrækningen offentliggøres på e-campus på den dato som fremgår af eksamensplanen.

Målbeskrivelse
Den skriftlige opgave skal vise at den studerende kan
• analysere en central problemstilling i dybden inden for et af de i undervisningen behandlede emner og demonstrere en høj grad af indsigt i den valgte problemstillings kontekst
• vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den valgte problemstilling
• indsamle og kritisk vurdere et bredt udvalg af relevante og centrale kilder til behandling af den valgte problemstilling
• præsentere problemstilling, analyse og konklusioner på fremmedsproget i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav.

Course content and structure

De studerende arbejder med emner vedrørende samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det pågældende sprogområde. Der arbejdes empirisk med forholdene i sprogområdet, med inddragelse af relevante teoretiske og historiske forståelsesrammer. Hvor det er relevant, kan der inddrages komparative aspekter.


For at illustrere samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i sprogområdet arbejdes der med to temaer: Environmentalism og Nation Branding.
 

Kurset fokuserer både på de bredere forståelsesrammer for de valgte temaer og på konkrete problemstillinger og politikområder.

Der undervises hovedsagelig på det pågældende sprog.

Teaching methods
Kursets arbejdsformer veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde med selvstændig vidensindsamling, klyngevejledning og individuel vejledning.

Kurset indledes med en fællesforelæsning om den overordnede teoretiske forståelsesramme. Derefter følger holdundervisning vedr. de valgte emner, samtidig med at de studerende arbejder med indsamling af materiale til belysning af forskellige aspekter af emnet. Sidste del af kurset fokuserer på skriveprocessen, med såvel fællesforelæsning om generelle metodeovervejelser som emnerelateret faglig vejledning, individuelt og/eller i grupper.

Coursework
The course involves these work elements for students:
 Participation in and preparation for lectures on theory and methods
 Participation in and preparation for classes covering the 2 themes
 Independent research on sub-topics allocated within each theme, carried out in groups and resulting in reports placed on SiteScape.
 Participation in tutoring arrangements
 Preparation of an exam paper on a subject within one of the three themes
Student workload
Lectures and classes 20 hours
Preparation for lectures and classes 110 hours
Group reports 20 hours
Exam papers 75 hours
Expected literature
Se nærmere oplysninger på LEARN.
Last updated on 15-07-2014