English   Danish

2014/2015  KAN-CLMEO007U  Ord og tekst i kontekst (KUN Engelsk)

English Title
Ord og tekst i kontekst (KUN Engelsk)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Per Anker Jensen - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-07-2014
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende skal tilegne sig teoretisk viden om sprog og tekst og anvende denne viden dels analytisk og metateoretisk, dels praktisk og anvendelsesorienteret. De studerende skal således blive i stand til at kommentere, analysere og kritisk tage stilling til egne og andres sproglige produkter på fremmedsproget. Endvidere skal de erhverve færdighed i at anvende deres viden om sproglige strukturer og disses funktion i givne kontekster til selv at producere korrekte og adækvate tekster på fremmedsproget.
Prøve/delprøver
Ord og tekst i kontekst; Engelsk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
maks. 5 sider a 2275 typeenheder, fordelt på 1 side til produktet og 4 sider til analysen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en skriftlig individuel hjemmeopgave på engelsk i sprogproduktion samt sprog- og tekstanalyse med udgangspunkt i en stillet opgave.


Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• identificere, analysere og redegøre for de sproglige og tekstuelle faktorer der betinger en kommunikativt vellykket tekst, og som er karakteristiske for de givne genrer og teksttyper på fremmedsproget
• anvende korrekte strukturer og vendinger i produktion af tekster på frem-medsproget med inddragelse af de relevante pragmatiske og kom-munikative overvejelser.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Med udgangspunkt i autentiske tekster der repræsenterer forskellige genrer og teksttyper, arbejder de studerende med udvalgte emner inden for sprog- og tekstteori som kan gå fra mikroniveau over tekstniveau til makroniveau. Der kan lægges vægt på relevansen af sammenhængen mellem de forskellige niveauer, ligesom fokus, hvor det er relevant, kan lægges på kontrastive aspekter.

Mulige emner kan være
  • leksikalisering og ordforråd i tekster
  • præsentation, ordning og vægtning af informationer inden for sætningsgrænsen
  • sammenkædning af informationer ud over sætningsgrænsen
  • reference
  • modalitet
  • sproghandlinger, direkte og indirekte
  • polyfoni markører
  • præsuppositioner, implikaturer, etc.
Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
I undervisningsforløbet udarbejder de studerende et antal eksamensskriveøvelser på engelsk på maks. 6 sider a 2275 typeenheder i alt. Der gives feed-back på opgaverne.

I eksamensskriveøvelserne trænes de studerende i på baggrund af en engelsk tekst som de selv har udarbejdet at redegøre for de sproglige, tekstuelle, genremæssige og kommunikationsstrategiske faktorer der karakteriserer den pågældende tekst. De trænes desuden i at anvende korrekte grammatiske strukturer og vendinger på engelsk.
Yderligere oplysninger
Se litteratur på fagets side på LEARN
Sidst opdateret den 15-07-2014