English   Danish

2014/2015  KAN-CLMTO1618  Mundtlig interaktion (Tysk)

English Title
Mundtlig interaktion (Tysk)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Gyde Hansen - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 08-07-2014
Læringsmål
De studerende skal tilegne sig en høj mundtlig kompetence på fremmedsproget og kunne anvende denne professionelt i komplekse kommunikationssituationer. De studerende skal kunne analysere den talte teksts virkemidler i dybden, herunder elementer der kan vanskeliggøre forståelse, kunne afkode argumentationsformer og inddrage kulturelle og sproglige problemstillinger af relevans for den præcise forståelse af interaktionen.
Prøve/delprøver
Mundtlig interaktion (Tysk):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der stilles en ny opgave og der skal udarbejdes et nyt oplæg, jf. eksamensplanen
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig individuel prøve på baggrund af en stillet opgave på dansk i form af en case/kommunikationssituation.
Den mundtlige prøve finder sted på det pågældende fremmedsprog.
Forud for den mundtlige prøve skal den studerende redegøre for sin interaktionsstrategi i form af et oplæg som skal afleveres inden den mundtlige prøve. I prøven indgår samtale og diskussion af den valgte strategi og dens virkemidler.
 

Omfang/varighed
Til udarbejdelse af det skriftlige oplæg gives en forberedelsestid på 24 timer og det afleveres jf. eksamensplanen. Oplægget skal være på maks. 1 side a 2275 typeenheder.
Det mundtlige forsvar kan tidligst finde sted 1 uge efter afleveringen.
Til den mundtlige eksamination afsættes 30 minutter inkl. votering og feed-back.
 

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idioma-tiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
• udarbejde en strategi for interaktion på basis af en udleveret case/kommunikationssituation
• selektere den mest hensigtsmæssige strategi og redegøre fyldestgørende for denne i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kursets teoretiske indhold omfatter elementer af interaktionsanalyse, viden om receptive og produktive strategier på fremmedsprog, diskursanalyse og pragmatisk analyse. I tilknytning til læsningen af det teoretiske materiale arbejder de studerende i teams med tekster som tager udgangspunkt i aktuelle erhvervs- eller samfundsrelaterede problemstillinger. Der arbejdes med Real Time cases og workshop-forløb der fokuserer på reception, analyse af argumentation og kommunikationsstrategi. Desuden er der fokus på at de studerende tilegner siginteraktionsorienterede mundtlige strategier på fremmedsproget således at deres evne til at indgå i komplekse, interkulturelle kommunikationssituationer på fremmedsproget professionaliseres.
Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
Foreløbig litteratur
Se nærmere oplysninger for det enkelte sprog på LEARN
Sidst opdateret den 08-07-2014