English   Danish

2014/2015  KAN-CLMTO3006U  Samfund, politik og erhvervsliv (Tysk)

English Title
Samfund, politik og erhvervsliv (Tysk)

Course information

Language German
Course ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Full Degree Master
Duration One Semester
Course period Autumn
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for MA in International Business Communication
Course coordinator
  • Henrik Rye Møller - MSC
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 15-07-2014
Learning objectives
Formålet med undervisningen er at de studerende får teoretisk og empirisk indsigt i og evne til at forholde sig reflekterende til centrale forhold vedr. samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det relevante sprogområde. Desuden skal de studerende opnå et højt sprogligt og kommunikativt niveau på fremmedsproget, såvel mundtligt som skriftligt.
Examination
Samfund, politik og erhvervsliv:
Exam ECTS 7,5
Examination form Home assignment - written product
Individual or group exam Individual
De studerende kan vælge at skrive opgaven individuelt eller parvis.
Der gives individuelle karakterer, og den enkeltes bidrag til opgaven skal kunne identificeres, jf. Studieordningens generelle eksamensbestemmelser.
Opgaven skrives på tysk.
Ved individuel aflevering skal opgaven have et omfang på maks. 10 sider a 2275 typeenheder. Ved aflevering parvis skal opgaven have et omfang på maks. 15 sider a 2275 typeenheder. Der gives mindst 3 uger til udarbejdelse af opgavebesvarelsen.
Assignment type Written assignment
Duration Written product to be submitted on specified date and time.
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period Winter Term
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve. Det vil sige at der stilles nye opgaver, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres på e-campus eller opgaven hentes på sekretariatet; se nærmere på eksamensplanen for syge- omprøver.
Description of the exam procedure

Skriftlig hjemmeopgave inden for de i undervisningen behandlede emner.Der stilles et antal opgaver ved kursets afslutning, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives; resultatet af lodtrækningen offentliggøres på e-campus på den dato som fremgår af eksamensplanen.

Målbeskrivelse
Den skriftlige opgave skal vise at den studerende kan
• analysere en central problemstilling i dybden inden for et af de i undervisningen behandlede emner og demonstrere en høj grad af indsigt i den valgte problemstillings kontekst
• vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den valgte problemstilling
• indsamle og kritisk vurdere et bredt udvalg af relevante og centrale kilder til behandling af den valgte problemstilling
• præsentere problemstilling, analyse og konklusioner på tysk i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav.

Course content and structure

De studerende arbejder med en række centrale emner vedrørende samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det pågældende sprogområde. Der arbejdes empirisk med forholdene i sprogområdet, med inddragelse af relevante teoretiske og historiske forståelsesrammer. Hvor det er relevant, kan inddrages komparative aspekter.

Mulige temaer kan være

  • globalisering, migration, nationalstat og lokale identiteter som faktorer i økonomisk, social og politisk sammenhængskraft
  • relationerne mellem det politiske system og erhvervslivet
  • erhvervslivets indstilling til egen plads i samfundet og til det politiske rum
  • uddannelsessystemets rolle i samfundet set i lyset af globaliseringen
  • mediernes rolle som social, politisk og økonomisk aktør
  • erhvervslivets muligheder for at øve indflydelse på den politiske proces
  • interesseorganisationers, NGO’ers (CSO’ers) og sociale bevægelsers muligheder for at påvirke økonomiske og politiske beslutninger.

Kurset fokuserer både på de bredere forståelsesrammer for de valgte temaer og på konkrete problemstillinger og politikområder, som fx integrationspolitik, uddannelsespolitik, klima- og miljøpolitik, fødevarepolitik og arbejdsmarkedspolitik.

Der undervises hovedsagelig på tysk.

Teaching methods
Kursets arbejdsformer veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde med selvstændig vidensindsamling, klyngevejledning og individuel vejledning.

Se nærmere på Learn for hvert sprog.
Student workload
Undervisning 22 hours
Forberedelse 109 hours
Gruppeopgaver 20 hours
Eksamensopgave 745 hours
Expected literature
Se nærmere oplysninger på LEARN under de enkelte sprog.
Last updated on 15-07-2014