English   Danish

2014/2015  KAN-CLMUO1641U  Projekt i interkulturel marketing

English Title
Projekt i interkulturel marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Simon Ulrik Kragh - MSC
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 28-10-2014
Læringsmål
Projektets formål er at træne de studerende i at opstille og besvare problemstillinger inden for profilens fagområde. Metodisk lægges der vægt på at videreudvikle de studerendes evne til at konstruere problemformuleringer som kan styre arbejdsprocessen, og til reflekteret at anvende profilens teorier og metoder.
Prøve/delprøver
Projekt i interkulturel marketing:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Projektopgaven (max. 10 sider pr. studerende) skrives i grupper på 3-4 studerende, afleveres jf. eksamensplanen og forsvares individuelt ved en mundtlig prøve.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøve afvikles som den ordinære prøve på basis af samme - eventuelt forbedrede – eller en ny projektopgave.

Hvis den studerende rettidigt har afleveret projektopgaven, men ikke deltager i det mundtlige forsvar kan vedkommende indstille sig til reeksamen i samme opgave i samme eksamenstermin. Opgaven skal genafleveres, jf. eksamensplanen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Målbeskrivelse
I opgaven skal den studerende kunne
• formulere en virksomhedsrelevant problemstilling efter eget valg og inden for kursets indholdsmæssige rammer
• anvende de af profilens teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling.

Ved den mundtlige prøve skal den studerende kunne redegøre for og forsvare opgavens indhold som beskrevet ovenfor.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med projektskrivningen afholdes en introduktionsforelæsning og en række workshopper. Den øvrige undervisning finder sted som vejledning.

Undervisningsformer
I forbindelse med projektskrivningen afholdes en introduktionsforelæsning og en række workshopper. Den øvrige undervisning finder sted som vejledning
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 4 timer
Forberedelse til forelæsninger 5 timer
Projektskrivning incl. vejledning 195 timer
Fremlæggelse incl. vejledning 25 timer
Foreløbig litteratur

Ib Andersen (2008). Den skinbarlige virkelighed. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Sidst opdateret den 28-10-2014