English   Danish

2014/2015  KAN-CLMUO1643U  Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.

English Title
Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kathrine Ravn Jørgensen - MSC
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • dokumentere omfattende viden om retskulturer i og uden for Europa i forhold til internationaliseringen
  • anvende centrale teorier og metoder til at sammenligne de respektive retssystemers holdninger til udvalgte juridisk-politiske problemstillinger
  • identificere begreberne ”internationalisering” og ”globalisering”
  • anvende og kombinere teorier fra ”International Politik” og ”International Politisk Økonomi” til at undersøge internationaliseringens gennembrud, forløb og overgang til globalisering samt undersøge og dokumentere aktør-begrebets ændrede indhold fra 1600-tallet og frem til i dag
  • formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operative hypoteser, indsamle, vurdere og bearbejde et relevant materiale vedrørende et foreliggende internationalt fænomen og formidle dette i et klart og korrekt sprog.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes BA-niveau eller tilsvarende inden for området Europæiske studier. Litteraturliste fås ved henvendelse til den fagansvarlige.
Prøve/delprøver
Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve afholdes i form af en hjemmeopgave, hvor kursets undervisere stiller en opgave. Opgavebesvarelsen skal have et omfang på maks. 10 sider a 2275 t.e. Til udarbejdelse af den skriftlige opgavebesvarelse gives 7 dage, inkl. week-end.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaven er en individuel skriftlig porteføljeevaluering
Porteføljen udarbejdes i slutningen af undervisningsforløbet og skal i alt have et omfang på maks. 10 sider a 2275 typeenheder.
I slutningen af kurset gives der mulighed for at aflevere en opgave som omarbejdes til den endelige portefølje på maks. 7 sider a 2275 typeenheder. Der er valg mellem juridiske og politisk emner. Opgaven afleveres til kursets undervisere efter aftale og et gennemrettet eksemplar returneres til de pågældende studerende.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen opridser og uddyber hovedlinjerne i de europæiske retskulturer i sammenligning med en række ikke-europæiske retsfamilier som f.eks. den nordamerikanske eller den islamiske. Der lægges særlig vægt på deres afspejling af og relation til de politiske og samfundsmæssige sammenhænge de bygger på. Retssystemerne relateres til de europæiske gennem en sammenligning af deres respektive holdninger til udvalgte juridiske problemstillinger. Undervisningen introducerer endvidere den internationalisering som spores fra en økonomisk-politisk synsvinkel, og der fokuseres på ændringen af nationalstaternes autonomi med bl.a. fremvæksten af multinationale/transnationale selskaber og liberaliseringen af den internationale handel.

Undervisningsformer
”Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa” vil være en kombination af forelæsninger, diskussioner i auditoriet – ud fra udvalgte fokuspunkter i dagens tema, mundtlige og skriftlige studenteroplæg – med efterfølgende diskussion i auditoriet, og i alle tilfælde en opsamling fra læreren.

Vejledende arbejdsplan:
”Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa” vil blive afviklet med 2 lærere, hvor den ene lærer underviser i europæiske og ikke-europæiske retskulturer (6 dobbeltlektioner), og hvor den anden lærer underviser i den økonomisk-politiske internationalisering (10 dobbeltlektioner).
Arbejdsbelastning
Forberedelse til hver dobbeltlektion 4 timer
Forberedelse til studenteroplæg 2 timer
Udarbejdelse af øvelsesopgave forud for portefølje 12 timer
Udarbejdelse af portefølje 37 timer
Foreløbig litteratur

Der henvises til semesterplanerne på studiets hjemmeside
 

Vejledende overordnet litteraturliste:

Robert Jackson & Georg Sørensen: Introduction to International Relations, 5th edition, Oxford University Press, 2013.

Der bliver udleveret en litteraturliste i begyndelsen af delkurserne.
 

Sidst opdateret den 10-07-2014