English   Danish

2014/2015  KAN-CMATV1021U  Omkostningsfordeling

English Title
Allocation Cost

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
Forelæser er Jens Leth Hougaard
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 30-10-2014
Læringsmål
Faget har til formål at give de studerende et overblik over de økonomisk teoretiske metoder der findes i litteraturen omkring fair fordeling. I en konkret sammenhæng betyder det at de studerende vil lære en række grundlæggende principper der kan bruges til fordeling af fælles- og sambestemte omkostninger i forbindelse med produktion, fællesprojekter eller lignende. Udover diverse fordelingsprincipper vil de studerende også lære konkrete beregningsmetoder. Et hovedformål er at lære de studerende at kunne lave en kvalitativ evaluering af forskellige fordelingsmetoder anvendt på det samme problem.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen forudsætninger ud over mikroøkonomi som på HA(mat). Faget kaster lys over problemstillinger inden for en række andre fagområder (finansiering, corporate governance, forsikring, personaleledelse, markedsregulering, osv
Prøve/delprøver
Omkostningsfordeling:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Omfanget på synops er max 3 sider ved individuelle besvarelser
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Først introduceres problemstillingen omkring omkostnings- og overskudsfordeling. Dernæst behandles tilfældet med diskrete omkostningsfunktioner som et kooperativt spil.
 
Kernen og forskellige løsningsbegreber som Shapley-værdien, Nucleolus og Lorenz-mængden omtales og fortolkes i en omkostningsfordelingssammenhæng. Analysen udvides til at dække kontinuerte omkostningsfunktioner (Ramsey-priser, Aumann-Shapley priser m.v.)
 
Endelig specificeres agenternes præferencer og strategisk adfærd analyseres, blandt andet ved at undersøge muligheden af en Nash-ligevægt i det kooperative spil, som genereres af en given omkostningsfordelingsregel.

Undervisningsformer
Forelæsninger suppleret med opgaveregning og studenterfremlæggelser.
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 09.50-12.25, uge 36-41, 43-46

Foreløbig litteratur
Foreløbig litteratur
Noter og udvalgte artikler
 
 
Orienterende litteratur
Moulin, H. Axiomatic cost and surplus sharing. Chp. 6 of : K. Arrow, A.K. Sen, K. Suzumura. Handbook of Social Choice and Welfare, Vol. 1, Elsevier, Amsterdam , 2002.
Sidst opdateret den 30-10-2014