English   Danish

2014/2015  KAN-CMATV1054U  Matematisk Finansiering 2

English Title
Mathematical Finance 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 09-04-2014
Læringsmål
Kursets formål er at give de studerende en basal indføring i matematisk finansiering i kontinuert tid. Dette indebærer en introduktion til stokastiske differentialligninger og Ito-calculus, som er det basale værktøj bag såvel Black-Scholes modellen som almindeligt brugte rentestrukturmodeller, f.eks. Vasicek-modellen. Deltagerne skal gennem kursets forelæsninger og opgaver opnå fortrolighed med modellerne og deres anvendelse til prisfastsættelse af finansielle instrumenter og til risikomåling og -styring.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende på CM(mat.)-overbygningen som et introducerende overbygningsfag. Faget kan følges af studerende, som er i besiddelse af de nødvendige forudsætninger. Der tages udgangspunkt i kendskab til de begrebsdannelser, metoder og modeller, som er behandlet i faget Matematisk Finansiering 1.
Prøve/delprøver
Matematisk Finansiering 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Hjælpemidler: medbragte transparenter
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder:

· Stokastiske differentialligninger som en model for usikkerhed i kontinuert tid

· Lognormalfordelingen og dens egenskaber

· Itos lemma

· Prisfastsættelse af optioner, futures og andre derivater i kontinuert tid: Black-Scholes modellen og udvidelser

· Den fundamentale partielle differentialligning til prisfastsættelse af finansielle fordringer

· Rentestrukturmodeller (Vasicek, CIR, Hull-White, Ho-Lee)

· Prisfastsættelse af optioner på obligationer og renteoptioner som f.eks. caps og swaptions

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 13.30-15.10, uge 43-49
Mandag 09.50-11.30, uge 44-51

Foreløbig litteratur

Robert McDonald: Derivatives Markets. 3. Udgave, 2013. (Pearson International Edition, paperback).

Bjarne Astrup Jensen: Supplerende undervisningsnoter og –plancher samt opgaver.

Sidst opdateret den 09-04-2014