English   Danish

2014/2015  KAN-CMATV1121U  Auktionsteori

English Title
Auction Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
 • Hans Keiding - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 09-04-2014
Læringsmål
Faget bibriger de studerende et øget kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til adfærd i og design af auktioner.

Efter at have fulgt faget vil den studerende:
 • - have et grundigt kendskab til hvorledes auktioner kan udformes med henblik på at opnå det bedst mulige salgsprovenu.
 • - kunne vurdere betydningen af auktionsform for såvel køber som sælger
 • - tilrettelægge auktioner således at der opnås størst muligt salgsprovenu
 • - konstruere auktionsformer der kan bruges ved salg af f.eks. båndbredde til mobiltelefoni
 • - beslutte sig for valg af enkeltvis eller samlet salg ved større udbudsrunder
 • - designe betalingsmetoder ved internetsalg og internetannoncering
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget kan følges uden andre forudsætninger end HA(mat).
Prøve/delprøver
Auktionsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Auktioner benyttes i stigende grad i den økonomiske aktivitet, og det er derfor vigtigt at forstå, hvorledes resultatet af en auktion hænger sammen med typen af auktion, både set fra budgivers og fra sælgers side. Hovedresultatet om auktioner -- at alle gængse auktioner i

gennemsnit er ækvivalente for sælger -- gælder egentlig kun under ret snævre antagelser, som ikke helt opfyldes af virkelighedens auktioner. Vi supplerer teorien med litteratur om de særlige forhold, som er af betydning i disse tilfælde.

Vi vil tage et par særlige og spektakulære auktioner op til en nærmere analyse, nemlig auktioner over frekvensrettigheder til mobiltelefoni (de såkaldte UMTS auktioner såvel som deres efterspil), hvor vi er interesserede ikke blot i valgene af auktionstype men også af de efterfølgende konsekvenser. Endvidere ser vi på internetauktioner og eBay og på IPOs.

Undervisningsformer
Gennemgangen vil overvejende tage form af forelæsninger.
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 09.50-11.30, uge 36-41, 43-51
Foreløbig litteratur

Vi benytter: Krishna, V, Auction Theory, Academic Press 2.udg, 2010. Vi supplerer hen ad vejen med et par tidsskriftsartikler om de konkrete emner, der tages op.

Sidst opdateret den 09-04-2014