English   Danish

2014/2015  KAN-CMLMO1654U  Kandidatspeciale

English Title
Master’s thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Margrethe Mondahl - MSC
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-10-2014
Læringsmål
Kandidatafhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige metoder og teorier under arbejdet med en afgrænset faglig problemstilling samt evne til faglig fordybelse.
Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende således kunne
 • håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende
 • formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold
 • argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet
 • forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt ved besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet
 • udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion
 • argumentere for relevansen af den anvendte teori
 • udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet
 • forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion
 • forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Afhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe med 2 studerende (dobbeltspeciale). Det mundtlige forsvar er individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Omfanget af en individuelt udarbejdet kandidatafhandling skal være på maks. 80 sider a 2275 typeenheder, og omfanget af en gruppeafhandling skal være på maks. 120 sider a 2275 typeenheder. Det angivne omfang er inklusive resumé, men eksklusive bilag, bibliografi og appendiks. Fravigelse fra dette omfang kan kun ske i særligt begrundede tilfælde, og kræver studienævnets godkendelse.
Opgavetype Essay
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin og Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
•Såfremt den studerende har afleveret kandidatafhandlingen, men bliver syg til det mundtlige forsvar, arrangeres hurtigst muligt et nyt forsvar på baggrund af den indleverede afhandling.
•Såfremt den studerende ikke består kandidatafhandlingen, skal den studerende ved omprøven efter samråd med vejleder indlevere kandidatafhandlingen i omarbejdet form. En forudsætning herfor er at den studerende fortsat er indskrevet på studiet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Sprog
Den studerende kan vælge at skrive afhandlingen på dansk, engelsk eller det fremmedsprog som vedkommende har valgt på sprogblokken.

 

Det mundtlige forsvar
Efter den studerendes eget valg holdes det mundtlige forsvar på dansk eller det fremmedsprog afhandlingen er skrevet på.
 

Karakteren indgår i karaktergennemsnittet som to karakterer. Der foretages en helhedsvurdering af afhandlingen og det mundtlige forsvar.
 

I bedømmelsen af afhandlingen indgår ud over det faglige indhold den studerendes stave- og formuleringsevne således at en god sprogbehandling kan påvirke karakteren i opadgående retning, mens en dårlig sprogbehandling kan påvirke karakteren i nedadgående retning. Resumeet kan på tilsvarende måde påvirke karakteren i opad- eller nedadgående retning.

 

Afleveringsfrist
Hvis den studerende ikke afleverer kandidatafhandlingen til den fastsatte afleveringsfrist, fastsættes en ny frist på 3 måneder og en ændret opgaveformulering. Manglende aflevering til den fastsatte dato tæller som et eksamensforsøg.

Studerende der har afleveret kontrakt senest d. 30. september 2012 kan dog ved afleveringen af selve afhandlingen vælge om de ønsker ½ eller 1 times forsvar.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatafhandlingen er en større selvstændig skriftlig afhandling vedrørende et emne, som skal ligge inden for de faglige områder som indgår i kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, og som er genstand for den forskning som relaterer hertil.

Emne
Valget af emne for afhandlingen træffer den studerende i samråd med en eller flere undervisere der fungerer som vejleder(e).Den studerende kan frit vælge om emnet for kandidatafhandlingen skal ligge inden for et eller flere af de fagområder den studerende har beskæftiget sig med på uddannelsen.

Opgaveformuleringen skal godkendes forud for vejledningsforløbet. Samtidig med godkendelsen fastsættes en afleveringsdato og en plan for vejledningen. Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for afleveringsfrister for kandidatafhandlinger på CBS: http://frontpage.cbs.dk/sar/docs?id=475


Målbeskrivelse
Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:

 • afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende
 • besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen
 • der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår)
 • afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår)samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen
 • der er konsistens, således atvalg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen (gælder empiriske afhandlinger)
 • der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion
 • analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri
 • afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings)litteratur
 • afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes (gælder ”især” eller ”kun” for teoretiske afhandlinger)
 • afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, fx ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem.


 

Undervisningsformer
Vejledning
Under udarbejdelsen af kandidatafhandlingen er den studerende berettiget til at modtage vejledning i et af studienævnet nærmere fastsat omfang og tidsrum som fremgår af studiets hjemmeside under Kandidatafhandling, vejledning.

Såfremt der er flere vejledere, fungerer den ene som hovedvejleder og eksaminator.
Sidst opdateret den 15-10-2014