English   Danish

2014/2015  KAN-CMLMV1002U  Projektorienteret forløb 15 ECTS

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Lisbet Pals Svendsen - MSC
Holder styr på kontrakter m.v. Du skal selv finde en vejleder afhg. af fagområde. Søg evt på cbs.dk.
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Formålet med det projektorienterede forløb er at de studerende gennem praksis får indblik i og erfaring med problemstillinger i en virksomhed/organisation således at de i en rapport på grundlag af egne erfaringer fra erhvervslivet kan relatere disse problemstillinger til det teoretiske og metodiske indhold i uddannelsen.
Prøve/delprøver
Projektorienteret forløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin og Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve afvikles på basis af en forbedret udgave af rapporten
Beskrivelse af eksamensforløbet
Udprøvningen finder sted senest 2 måneder efter det projektorienterede forløbs afslutning.

Prøveformen er en skriftlig individuel rapport som både teoretisk og empirisk perspektiverer en problemstilling som den studerende har beskæftiget sig med i forløbet, og hvoraf det fremgår hvilken relevans forløbet har for uddannelsens overordnede målsætning.

Rapporten skal vise at den studerende kan:
• indgå i en faglig dialog med virksomheden/organisationen
• indsamle og kritisk vurdere et empirisk materiale som er relevant for behandlingen af den valgte pro-blemstilling
• vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme (baggrundslitteratur) der er relevant for den valgte problemstilling
• redegøre for den valgte problemformulering og dens relevans for de udførte opgaver
• præsentere problemstilling, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav.

Sproget er dansk eller fremmedsproget
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Et projektorienteret forløb indgår ikke som et obligatorisk uddannelseselement i uddannelsen, men kan træde i stedet for et antal ECTS-point på valgfagsblokken, jf. studieordningens § 8 og 8A. Der gives et antal vejledningstimer i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.

Indhold
Rapportens konkrete indhold vil være afhængigt af det projektorienterede forløb således som det er beskrevet nærmere i den aftale den studerende har indgået med virksomheden/organisationen. Har den studerende under forløbet udarbejdet konkret materiale, kan det vedlægges som bilag, men det medregnes ikke i rapportens sidetal, og indgår heller ikke i bedømmelsen. Rapportens indhold skal være relevant for studiets overordnede målsætning og skal så vidt muligt tage afsæt i de obligatoriske fag på studiets første år.
Undervisningsformer
Vejledning og selvstudium.
Sidst opdateret den 10-07-2014