English   Danish

2014/2015  KAN-CMLMV1051U  EUROen - den næste reservevaluta ?

English Title
The EURO - the next reserve currency ?

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 30
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kathrine Ravn Jørgensen - MSC
Primære fagområder
  • International Political Economy/International Political Economy
  • International Politics/International Politics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 15-05-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • beherske valutapolitikkens "teknikker"
  • demonstrere et solidt kendskab til de vigtigste valutakurssystemer siden 1945
  • demonstrere et indgående kendskab til valutakurssamarbejdet i EU (EF) siden 1972, med særlig henblik på ØMU-samarbejdet
  • analyse og diskutere euro-samarbejdets stærke og svage sider
  • identificere og anvende på kvalificeret vis talmateriale til belysning af euro-samarbejdets aktuelle situation
  • formulere, analysere og diskutere en aktuelvalutapolitisk problemstilling - og formidle dette i et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Skriftlig hjemmeopgave:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin og Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Samme prøveform som ved den ordinære prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Til udarbejdelse af hjemmeopgaven gives 7 døgn. Hjemmeopgaven vil være et bundet emne, som læreren giver de studerende i den sidste undervisningstime. Alle hjælpemidler er tilladt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kurset vil tage udgangspunkt i ØMU-samarbejdet inden for EU.
Udgangspunktet forfor ØMU-samarbejdet er DELORS-rapporten, der viser tilbage til flere valutapolitiske og pengepolitiske initiativer siden begyndelsen af 1070erne. Derfor vil 'Valutaslangen' og 'EMS-samarbejdet' blive gennemgået. ØMUens indkorporation i Maastricht-traktaten og de efterfølgende traktater vil blive gennemgået.
Derefter vil den økonomiske krise siden 2008 blive gennemgået, og i forlængelse heraf vil der blive lagt vægt på både (1) det interne aspekt mht. de sydeuroææiske landes budgetproblemer, og (2) det eksterne aspekt mht. EUROens position i forhold til andre væsentlige valutaer: dollar, yuan, pund, schweizerfranc - og en diskussion af EUROens styrker og svagheder i forhold til de nævnte valutaer.
Undervisningsformer
- forelæsninger
- summemøder, gruppearbejde
- studenterfremlæggelser
- introduktion til den skriftlige hjemmeopgave
Arbejdsbelastning
til hver dobbelttime (den anførte litteratur og det relevante talmateriale) 2 timer
Forberedelse af studenterfremlæggelser 2 timer
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 11.40-13.20, uge 36-41, 43-48
Foreløbig litteratur
Morten Kelstrup et al.: Europa i forandring, 2. oplag 2012, Hans Reitzels Forlag.
European Central Bank: The Monetary Policy of the ECB, 2004 og senere.
Danmarks Nationalbank: Pengepolitik i Danmark, 2. udgave 2003.
Danmarks Nationalbank: Kvartalsoversigt, 1.-4. kvartal 2014
Sidst opdateret den 15-05-2014