English   Danish

2014/2015  KAN-CPSYO1060U  Videregående økonomisk psykologi

English Title
Advanced Course in Behavioral Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Henrich Dahlgren - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 08-07-2014
Læringsmål
Kursets overordnede mål er at give de studerende indblik i og en oversigt over det adfærdsøkonomiske område. Dvs. hvordan psykologien eksplicit kan inddrages i økonomiske og erhvervsøkonomiske modeller med henblik på at etablere mere robuste forklaringer, forudsigelser og indgrebsstrategier.
  • Kunne redegøre for de centrale teoridannelser indenfor det økonomisk-psykologiske/adfærdsøkonomiske område
  • Kunne lave en videnskabsteoretisk analyse af forskellige økonomisk-psykologiske teorier og sammenligne dem med tilsvarende klassiske økonomiske teorier
  • Kunne redegøre for, hvorledes disse teorier kan anvendes inden for et eller flere erhvervsøkonomiske områder
  • Kunne identificere forskellige typer af beslutningsproblemer og påvise, hvorledes disse kan analyseres fra et økonomisk-psykologisk perspektiv vs. et klassisk beslutningsperspektiv
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bør som minimum have indblik i faget "økonomisk psykologi" svarende til, hvad man får ved at følge faget på HA(psyk.)-uddannelsens 1. semester.
Prøve/delprøver
Videregående økonomisk psykologi:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Den mundtlige prøve er individuel.
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Har et enkelt medlem af gruppen ikke bestået den ordinære eksamen, afholdes der syge-/omprøve som en individuel 20 min. mundtlig udprøvning i det oprindelige projekt.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Eksamen tager udgangspunkt i det indleverede projekt og dette diskuteres i forhold til fagets pensum.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kursusindhold:
Kurset sigter mod at give de studerende en bred indsigt i de mange områder, hvor psykologien inddrages eksplicit i økonomisk teori for at give os mere robuste og adækvate økonomiske forklaringer og forudsigelser.

Kurset vil især tage afsæt i det såkaldte adfærdsøkonomiske område, som opstod i kølvandet på Daniel Kahneman og Amos Tversky’s samarbejde og fælles skriverier under 1970’erne. Der er tale om teorier som ”heuristikker og biasses”-teorien, prospekt-teorien, dual proces-teorien, mm. I kurset vil vi især se på, hvorledes disse teorier er blevet anvendt inden for en række erhvervsøkonomiske områder som finansiering, corporate governance, afsætningsøkonomi, organisation, etc. 

Undervisningsforløb og pædagogik
Kurset består af en forelæsningsrække med én forelæsning pr. uge med tilhørende casediskussioner, der introducerer de studerende til det økonomisk-psykologiske fagområde og dets relevans for en række økonomiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Derudover vil der på CBS Learn være interaktiv undervisning med en række videoer med mini-forelæsninger omkring centrale teorier, caseopgaver og eksperimenter. Det forventes at de studerende aktivt deltager på CBS Learn samt læser pensum som forberedelse til forelæsningerne. 

Sideløbende skal de studerende også i grupper på op til 5 studerende arbejde med  et økonomisk psykologisk projekt i løbet af semestret. I begyndelsen af semestret vælger de studerende både projektgruppe og det emneområde, som de vil arbejde indenfor. Herefter går arbejdet i grupperne i gang og hver gruppe får vejledning med hensyn til litteratur, mm.

I slutningen af semestret arrangeres et seminar, hvor gruppernes projektrapporter præsenteres.

Der afholdes desuden en workshop i november måned, hvor fagene i kreativitet og videregående økonomisk psykologi bringes sammen.
Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger, case-diskussioner og workshops, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, eksperimenter samt konkrete problemstillinger.

Gruppearbejde og e-learning med eksperimenter, video og diskussioner vil også være en væsentlig del af undervisningen.
Arbejdsbelastning
Deltagelse og forberedelse i forelæsninger og workshops 200 timer
Projektskrivning og præsentation 140 timer
Eksamensforberedelse 73 timer
Foreløbig litteratur

Pensum består primært af forskningsbaserede artikler. 

Der vil ved semesterstart foreligge en undervisningsplan med pensumliste på CBS Learn.

Sidst opdateret den 08-07-2014