English   Danish

2014/2015  KAN-CSHRO1033U  Belønningsledelse

English Title
Reward Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Allan Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
  • Linn Gevoll - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
  • at redegøre for og vise forståelse for fagets teorier og teoretiske begreber ved at analysere cases og praktiske situationer
  • at diskutere fagets teorier og teoretiske begreber i relation til hinanden
  • På basis af teoretisk baserede analyser at komme med løsningsorienterede forslag til de problemstillinger, der diskuteres i faget
  • At forholde sig refleksivt og kritisk til fagets teoretiske og empiriske problemkomplekser
  • At anlægge et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv på fagets tematiske del
Prøve/delprøver
Belønningsledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende en grundig indsigt i problemstillinger omkring organisations- og job-design, samt design af incitamentssystem  ud fra et organisationsøkonomisk perspektiv.
Tematikker
Fagets diskussioner af job og incitamenter relateret til HR opbygges i forhold til tre forskellige temaer. Hvor det første tema har til formål at præsentere og introducere de studerende for organisations- og job-design muligheder og udfordringer i en ledelsesmæssige sammenhæng, så er de to følgende dedikeret til specifikke problemstillinger, der er forbundet med at opbygge incitamentssystemer (evalueringsproblematikken og motivationsproblematikken).
• Design af organisation og jobs
• Præstationsevaluering
• Belønning/motivation

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Udover dansk, kan undervisningen foregå på svensk, norsk og engelsk.

Mulighed for at personalejura samt international HRM indgår i eksamen
Sidst opdateret den 14-08-2014