English   Danish

2014/2015  KAN-CSHRO1053U  HRM som Teori og Praksis

English Title
Theory and Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Frans Bevort - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til
  • at demonstrere kendskab til HRM området gennem at anvende HRM teori på HRM problemstillinger og udfordringer
  • at skabe sammenhæng mellem eksekvering af HR-aktiviteter i HRM-livscyklussen i praksis og forretningsstrategiske målsætninger
  • at kunne anlægge et videnskabsteoretisk, personalejuridisk og internationalt perspektiv på fagets tematiske felt
  • at forholde sig refleksivt til og kritisk analysere HRM praksis med fagets teorier og modeller
Prøve/delprøver
HRM som Teori og Praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin og Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Ved under 10 tilmeldte til sygeprøven, vil der være mulighed for at prøven bliver lavet til en 20 minutters individuel mundtlig eksamen i stedet for en 4 timers skriftlig eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
’HRM som teori og praksis’ introducerer den studerende til den nyvalgte specialisering, fagområdet Human Resource Management (HRM).

Udgangspunktet er, at HRM ikke kun beskæftiger sig med problemstillinger knyttet til individer i en kontekstløs situation, men derimod handler om en
strategisk forankret integration af personer og opgaver i en organisatorisk kontekst. Faget tager afsæt i det fagområde, som HRM har erstattet for ca. 20 år siden, nemlig Personnel Management (PM), og anskueliggør den grundlæggende paradigmatiske forskel mellem disse to teoriområder (PM og HRM). På den baggrund præsenteres og reflekteres derover de væsentligste forskningsområder og dertil hørende praksisformer inden for HRM. Faget folder HRM ud som både en strategisk, professionel praksis og et akademisk forskningsområde. Fagets fremdrift følger den såkaldte ’HRM-cyklus’, der handler om samspillet mellem organisation og individ fra ansættelsesforholdets indgåelse og etablering af en psykologisk kontrakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager til samarbejdet afslutning. Herigennem diskuteres klassiske HRM-opgaver, bl.a.: Human capital planning, employer branding, tiltrækning, rekruttering og udvælgelse af (nye) medarbejdere samt talent management. Endvidere diskuteres indslusning og socialisering af nye medarbejdere samt efterfølgende motivation og fastholdelse samt afskedigelse af medarbejdere. I denne forbindelse er der særligt tætte bånd til HRM-linjens efterfølgende Fag 2, Human Resource Development, som går i dybden med læring og udvikling af de menneskelige ressourcer. ’HRM-cyklus’ er dermed fagets praksisnære ledemotiv, og denne metafor er forståelsesramme og mentalt stillads for en akademisk udforskning af teoretiske og kritiske perspektiver på, hvordan HRM kan udvikle sig som en strategisk praksis gennem design og implementering, der er forankret i forretningsstrategien.’HRM som teori og praksis’ introducerer den studerende til den nyvalgte specialisering, fagområdet Human Resource Management (HRM). Udgangspunktet er, at HRM ikke kun beskæftiger sig med problemstillinger knyttet til individer i en kontekstløs situation, men derimod handler om en
strategisk forankret integration af personer og opgaver i en organisatorisk kontekst. Faget tager afsæt i det fagområde, som HRM har erstattet for ca. 20 år siden, nemlig Personnel Management (PM), og anskueliggør den grundlæggende paradigmatiske forskel mellem disse to teoriområder (PM og HRM). På den baggrund præsenteres og reflekteres derover de væsentligste forskningsområder og dertil hørende praksisformer inden for HRM. Faget folder HRM ud som både en strategisk, professionel praksis og et akademisk forskningsområde. Fagets fremdrift følger den såkaldte ’HRM-cyklus’, der handler om samspillet mellem organisation og individ fra ansættelsesforholdets indgåelse og etablering af en psykologisk kontrakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager til samarbejdet afslutning. Herigennem diskuteres klassiske HRM-opgaver, bl.a.: Human capital planning, employer branding, tiltrækning, rekruttering og udvælgelse af (nye) medarbejdere samt talent management. Endvidere diskuteres indslusning og socialisering af nye medarbejdere samt efterfølgende motivation og fastholdelse samt afskedigelse af medarbejdere. I denne forbindelse er der særligt tætte bånd til HRM-linjens efterfølgende Fag 2, Human Resource Development, som går i dybden med læring og udvikling af de menneskelige ressourcer. ’HRM-cyklus’ er dermed fagets praksisnære ledemotiv, og denne metafor er forståelsesramme og mentalt stillads for en akademisk udforskning af teoretiske og kritiske perspektiver på, hvordan HRM kan udvikle sig som en strategisk praksis gennem design og implementering, der er forankret i forretningsstrategien.
Undervisningsformer
Faget veksler mellem forelæsning, casearbejde, øvelser og præsentationer forestået af holdets studiekredse. Fagområderne videnskabsteori og personalejura integreres løbende i faget, således at der fokuseres på at præsentere centrale argumentationer fra disse fagområder på det tidspunkt i undervisningen, hvor disse umiddelbart er relevante i forhold til den HRM-cyklus, der er den røde tråd i fag 1. Linjens team af undervisere samarbejder derfor på tværs for at sikre sammenhæng og helhedsforståelse.
Det er en vigtig præmis for den teoretiske læring i faget, at den studerende er ansvarlig for selv at vælge en del af fagets pensum og dermed har mulighed for at præge fagets indhold i en retning, der giver mest mening i forhold til egne interesserer og læringsmæssige udfordringer. De studerende udvælger selv fire forskningsbaserede artikler i løbet at faget. Disse artikler tjener til at perspektivere de problemstillinger og dilemmaer, der præsenteres i den underviservalgte pensumlitteratur. Fagets introducerende natur som optakt til at gå i dybden med de enkelte deltemaer i de efterfølgende fag på HRM-linjen, afspejles også i eksamensformen. Den 4-timers skriftlige eksamen med visse hjælpemidler (dog ikke internet) er designet til, at den studerende kan teste sig selv inden for en række klassiske HRM-temaer og tilsikre, at der skabes et solidt afsæt for at gå mere i dybden på linjens øvrige fag. Udover dansk, kan undervisningen foregå på svensk, norsk og engelsk.
Foreløbig litteratur
1) Elektronisk kompendium med forskningsbaserede tidsskriftsartikler, der gøres tilgængelige i fagets arbejdsrum i Learn.

2) Henrik Holt Larsen: Human resource management: Licence to work - arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. udgave. Forlaget Valmuen, 2010.

3) 4 selvudvalgte forskningsbaserede artikler, 1 per fase i HR-cyklussen
Sidst opdateret den 14-08-2014