English   Danish

2014/2015  KAN-CSHRO1054U  Human Resource Development

English Title
Human Resource Development (HRD)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Mette Mogensen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
De studerende forventes efter at have fulgt faget at:
  • Demonstrere indsigt i HRD feltets problemstillinger, lærings- og kompetenceteorier, og praktiske dilemmaer
  • Foretage teoretisk baserede analyser indenfor HRD feltet
  • Sammenholde og diskutere HRD teoriernes begreber, analysemetoder og bidrag til hinanden (og dermed gå på tværs i fagets litteratur)
  • Forholde sig refleksivt og kritisk til praktiske problemstillinger og teoretiske udfordringer i HRD-feltet
  • Identificere muligheder og begrænsninger i HR udviklingsinitiativer og læringsteorier både i et individuelt og et organisatorisk/erhvervsøkonomisk perspektiv
Prøve/delprøver
Human Resource Development:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med undervisningsforløbet er at rette et kritisk teoretisk blik mod, hvordan læring i arbejdslivet tænkes og gøres. Faget åbner læringsfeltet op, ved at belyse og diskutere nogle af de centrale debatter, dynamikker, problematikker og dilemmaer, der gennem tiden har konstitueret feltet, og som præger det i dag. Desuden er det ambitionen at vise, hvordan læringsbegrebet ligger som en underliggende præmis for de fleste HRM-praktikker; eksempelvis kompetenceudvikling, medarbejderudvikling, talent management, evalueringspraktikker, vidensdeling mv. Hermed er det sigtet at udvikle de studerendes analytiske forståelse for læring og deres evne til, som refleksive HRM praktikere, at arbejde professionelt med læring og udvikling i en HR sammenhæng. Det praktiske sigte vil ikke mindst blive understøttet af at vi løbende vil sætte det læringsteoretiske landkort i spil i forhold til empiriske cases, praktiske problemstillinger og øvelser. Formålet med undervisningen er:
• At opsummere væsentlige pointer fra det læringsteoretiske felt.
• At styrke de studerendes analytiske kendskab til de læringsteoretiske strømninger og begreber, deres styrker og begrænsninger.
• At give et kritisk indblik i nogle af de centrale læringsteoretiske positioner, deres syn på læringens væsen og virke, såvel som deres konsekvenser – samt at forstå de organisatoriske og samfundsmæssige udviklingstendenser, der påvirker læring i arbejdslivet.
• At oparbejde erfaring med at arbejde refleksivt med læringsprocesser og at skærpe evnen som HRM-praktiker til at drage nytte af de tanker og erfaringer om læring, der kendetegner HRD feltet.

Faget stiller skarpt på læringstemaet i relation til HRD feltet. Hvad er læring? Hvordan lærer vi? Hvordan lærer man at lære? Hvordan lærer vi at få andre til at lære? Hvorfor læring? Hvad kan læring? Hvordan bruges læring? Hvilken rolle har læring i HR praksis? Undervisningen vil forfølge disse spørgsmål. Vi vil læse tekster om forskellige læringsteorier (fra behavioristiske læringsforståelser til nyere social læringsteori) og sætte fokus på deres forskellige menneskesyn og implikationer for HRM arbejdet. I tematiseringen af læring iværksætter vi et eksplicit organisatorisk og sociologisk blik. Læring foregår aldrig i et tomrum, men er altid indlejret i en praksis og kan derfor ikke forstås uafhængigt af sin kontekst. Via tematikker så som nye organiseringsformer, læringsmåder, evalueringsregimer og vidensdeling vil vi udforske, hvordan lærings- og udviklingsprocesser både formes af og former den organisatoriske og samfundsmæssige kontekst som de er en del
Undervisningsformer
I faget anvendes forskellige undervisningsformer for at understøtte fagets forskellige læringsmål. Forelæsningen vil være et gennemgående format, men derudover vil de studerende også skulle arbejde case-baseret, arbejde i grupper (hjemme og på stedet), lave oplæg for hinanden, deltage i panel-diskussioner, summeøvelser og skriveøvelser. Udover dansk, kan undervisningen foregå på svensk, norsk og engelsk. Mulighed for at personalejura samt international HRM indgår i eksamen
Foreløbig litteratur
Artikler
Sidst opdateret den 14-08-2014