English   Danish

2014/2015  KAN-CSOCV2001U  Projektorienteret praktikforløb/antropologisk feltarbejde

English Title
Project-oriented internship/anthropological field study

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 1
Max. antal deltagere 1
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Anders La Cour - MPP
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 29-08-2014
Forudsætninger for at deltage i kurset
1. år skal være bestået.
Prøve/delprøver
Projektorienteret praktikforløb/antropologisk feltarbejde:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin og Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der gives to 2 timers vejledning i forbindelse med forløbet
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med projektorienteret praltikforløb:

Formålet med projektorienteret praktikforløb er at give de studerende mulighed for at samle viden og erfaring ved at udføre realistiske opgaver og projekter. Ved at være en del af en arbejdsplads, hvor man bidrager aktivt, får de studerende mulighed for at bruge deres akademiske og teoretiske viden samt at reflektere teoretisk over udførelsen af et job gennem praktik periodem.

Læringsmål for projektorienteret praktikforløb:Afløsningsopgaven skal demonstere
 

 • At den studerende bliver i stand til at benytte Conceptual Abstraction (teori) i analyse og problematisering af forskellige aspekter inden for organisatorisk praksis med relevans for den studerendes praktikforløb. I bedømmelsen vil der blive fokuseret på den studerendes evne til at problematisere praktik- organisationens egne koncepter og problemstillinger. Fx i relation til deres strategi udvikling, rationale, identitet eller forestilling om miljøet.
 • At den studerende evner at analysere sine opgavever i praktikorganinsationeni relation til centrale akademiske problemestillinger i uddannelsen.
 • At den studerende er i stand til at benytte sin viden inden for erhvervsøkonomi, organisationsteori og/eller ledelsesteori til at analysere forholdet mellem de arbejdsopgaver den studerende udfører i organisationen og praktikorganinsationens sociale ansvarlighed /forretningsmodel.
 • At den studerende evner at reflektere over betydeningen af at producere viden inde for "egen" organisation, deriblandt hvordan man kombinerer analystisk distance med konkret involvering. Desuden forventes at den studerende reflekterer over de etiske og praktiske aspekter af at være involveret i et praktikforløb.  

Formål med antropologisk feltarbejde:
   
Formålet med antropologisk feltarbejde er at give de studerende mulighed for at opnå viden og erfaring indenfor behandling af antropologisk og etnografisk orienteret dataindsamling i relation til den professionelle praksis i en eller flere organisationer.
Ved at obersvere relevante arbejdspladser/organisationer, får de studerende mulighed for at benytte teoretisk og metodisk viden  og til at reflektere teoretisk over den pågældende organisations praksis.
En primær forskel mellem praktikforløb og antropologisk feltarbejde er at feltarbejde ikke inkluderer at den studerende er en del af det organisatoriske hierarki og aktiviteterne i forhold til organisationen er istedet af observatorisk art.
Dette også selvom feltarbejdet involverer deltager observation og/eller interview.
Feltarbejde kan være relevant for studerende,  der vil benytte en stor del af primær litteratur til deres kandidatafhandling og derfor engagerer sig i og eksperimenterer med de metodiske udfordringer ved at observere professionel organisatorisk praksis i overensstemmelse med kriterierne for deres studie. 
 
Læringsmål for antopologisk :feltarbejde afløsningsopagven skal demonstrere
 

 • At den studerende evner både teoretisk og metodisk reflektion over felarbejdetsaktiviteterne i den/ observerede organisation(er) i forhold til uddannelses fagområde.Dette involverer en evne til at anvende konceptuelle abstraktioner i en problematisering af observeret organisationspraksis. 
 • At den studerende evner at analysere observationsaktiviteterne i den pågældende organisation i relation til studiets centrale faglighed.
 • At den studerende evner at benytte erhvervsøkonomisk-, organisations- og/ eller ledelsesteori i analysen af samspillet mellem felarbejdsdata og den pågældende organisations aktviteter.
 • At den studerende evner at reflektere over betydningen af vidensproduktion indenfor "egen" organisation, deriblandt hvordan man kombinerer analystisk distance med konkret involvering. Desuden forventes at den studerende reflekterer over de etiske og praktiske aspekter af at være involveret i antropologisk feltarbejde.  


 

Undervisningsformer
Individuel deltagelse/observation af en arbejdsplads kombineret med individuel projektskrivning.
Yderligere oplysninger
Der forudsættes en arbejdstid på min. 30 timer ugentligt i den periode , der svarer til afløsning af studietid, dvs 30 timer pr. uge i 6 uger for afløsning af 7,5 ECTS point, som er normeret til 225 arbejdstimer.
Sidst opdateret den 29-08-2014