English   Danish

2014/2015  KAN-CSPKO1054U  Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation

English Title
Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Holger Højlund - MPP
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 12-08-2014
Læringsmål
Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og bearbejdning af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra samt opfyldelse af læringsmålene for linjefagene på første semester analysere ledelse i den flerstemmede organisation, og herunder:
1. selvstændigt kunne opstille problemformulering og -afgrænsning.
2. gennemføre systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
3. udvælge, sammensætte og anvende teoretisk centrale begreber samt reflektere over disse begreber og deres analytiske/​handlingsmæssige potentiale.
4. redegøre for og udvikle sammenhængende teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og -analyse.
5. formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
6. vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
7. vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse.
8. vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Organisation og Ledelse som Kommunikation" og "Introduktionskursus for Politisk Kommunikation og Ledelse", hvorfor tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Organisation og Ledelse som Kommunikation" og "Introduktionskursus for Politisk Kommunikation og Ledelse".
Prøve/delprøver
Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
Prøvens ECTS 20
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Den mundtige eksamen er individuel. Projektrapporten udarbejdes i grupper (8- 10 sider) pr.studerende. Hvis projekstrapporten skirves individuelt må den maks. være 25 sider.
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis en studerende er syg ved den ordinære eksamen kan projektrapporten genafleveres ved syge-/omprøven. Hvis en studerende har været syg under selve skriveprocessen og dermed ikke har bidraget til rapporten, kan den studerende skrive en ny individuel projektrapport (eller i gruppe hvis andre studerende er tilmeldt syge-/omprøven). Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, kan projektrapporten genafleveres i omarbejdet form ved syge-/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og analyse af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra fagelementerne Samfundets Kommunikative Differentiering og Organisation og Ledelse som Kommunikation på 1. semester demonstrere evne til at opnå og fremstille en forståelse for ledelse i den flerstemmede organisation, og herunder:
• vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning
• vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse
• vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.


 

Kursets indhold, forløb og pædagogik


 

Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:

Projektet skal på baggrund af undervisningen på første semester og med en empirisk forankring tematisere flerstemmighed og ledelse med udgangspunkt i en konkret organisering.

 

Undervisningsformer
Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
Introduktion til projektet
Sidst opdateret den 12-08-2014