English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1466U  Videnskabsteori

English Title
Methodologies and Theories of Science in General Business Studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Pierre Guillet de Monthoux - MPP
 • Vibeke Didriksen - MPP
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt/​student-hub
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Sidst opdateret den 08-12-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Kunne forholde sig kritisk reflekterende og problemorienteret til erhvervsøkonomisk videnskab og metode såvel generelt som med afsæt i et konkret case
 • Kunne analysere og se sammenhænge mellem problem og teknik i metodevalget, samt diskutere betydningen for gyldigheden og kvaliteten af viden
 • Vise viden om relevante videnskabelige paradigmer og se hvilken betydning de kan have for problemer, teknikker og metodiske valg
 • Forstå elementære begrebsspektre for organisering og forståelse af vidensproduktionen, fx ontologi og epistemologi, subjektivitet og objektivitet, stabilitet og forandring
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Individuel mundtlig synopsisprøve, 20 min, på baggrund af gruppesynopsis.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Synopsis skrives af 1-3 studerende, maks. 5 sider pr. studerende, maks. 15 sider for 3 studerende. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår, Synopsis aflevering i uge 10.
Mundtlig eksamen uge 11 og 12.
(Dette er foreløbigt)
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at udvikle den studerendes forståelse for problemorienteret vidensproduktion som en metodisk og refleksiv grundkompetence for erhvervsøkonomi i praksis. Faget tager således afsæt i praksisrelevante cases og fokuserer på at styrke den enkelte studerendes grundlag for fremadrettet teoretisk og analytisk udvikling inden for det erhvervsøkonomiske fagfelt. Problemorienteret vidensproduktion udtrykker den studerendes evne til:

 1. At udpege og forholde sig kritisk reflekterende til relevante, aktuelle og udfordrende problemer for erhvervsøkonomien i praksis.
 2. At organisere, kvalificere og diskutere problemet ved hjælp af et konkret metodisk undersøgelsesdesign bestående af en afvejet og argumenteret metodevalg (hvordan kan man teknisk set undersøge/besvare problemet?), videnskabsteoretisk afsæt (med hvilken kvalitetskriterier?) og videnskabsfilosofisk grundlag (ud fra hvilke grundlæggende antagelser om individets, organisationens og samfundets beskaffenhed?).

Med en styrket problemforståelse ønsker faget at sætte den studerende i stand til engageret og reflekteret at føre og gennemføre en ’god sag’ (case eller problem) på et såvel praktisk relevant og videnskabeligt kvalificeret grundlag. Det afgørende bliver derfor at skabe rum til at den studerende ’opdager’ og tager ansvar for sin faglighed og får redskaber og begreber til kontinuerligt at søge denne i forhold til at opnå ny erkendelse, lære mere om eksisterende meningssammenhænge samt udse sig konkrete handlemuligheder i virksomheden og i samfundet.

Faget er fremadrettet og dets succes bør i sidste ende måles med en forbedret kvalitet og oplevelse af det forestående arbejde med bachelorprojektet, og af den eventuelt efterfølgende opstart på cand.merc.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår primært på mindre øvelseshold med fokus på vekselvirkninger mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, skriftligt gruppearbejde og øvelser.
Foreløbig litteratur

Hagedorn-Rasmussen, Peter, Fuglsang, Lars & Birsch Olsen, Poul (2007): Teknikker i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag, 365 sider (udvalgte dele) KØBES

I kompendium:

 • Adolfsen, Jes (1998): Problemer i videnskab, Aalborg Universitetsforlag, side 29-36 (7 sider)
 • Andersen, Hanne& Faye, Jan (red.)(2006): Arvenefter Kuhn, Samfundslitteratur, side 9-35 (26 sider)
 • Austin, Robert (1996) Chapters 1, 2, og 3 i Measuring and Managing performance in organizations. New York; Dorset House Publishing (31 sider)
 • Basic guidelines to Problem-Solving and Decision-Making’ http://www.managementhelp.org/prsn_prd/prb_bsc.htm
 • Berlingske Nyhedsmagasin, fredag den 26. september 2008, kl 06:00: Dyrk talentmassen – ikke individet http://www.business.dk/article/20080926/nyhedsmagasin/80925114/

 • Bitsch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare (1999): Problemorienteret projektarbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur, side 11-41 (30 sider)

 • Bjerg, Ole (2006): De sociologiske metoders epistemologi, i Bjerg, Ole & Villadsen, Kaspar (2006) ’Sociologiske metoder’, Samfundslitteratur, kapitel 1, side 11-28 (17 sider)
 • Buch, Robert (2008): søndag den 27. juli 2008, kl. 22:30: Onde og gode problemer, i Berlingske Tidende http://www.berlingske.dk/article/20080727/debatter/707270009/
 • Dugger, William (1983): Two Twists in Economic Methodology: Positivism and Subjectivism, American Journal of Economics and Sociology. Vol. 42. No. 1 (January), ss. 75-91 (16 sider)
 • Flyvbjerg, Bent (1996): Rationalitet og magt, Akademisk Forlag, side 137-158 (21 sider)
 • Guba, Egon (1990): The Paradigm Dialog, Sage Publications, side 17-27 (10 sider)
 • Hatchuel, Armand (2012) New Horizons for the management sciences; toward a theory of collective action, Chapter 1 i David, A., Hatchuel, A., Laufer, R. (2012) New Foundations of Management Research (37 sider)
 • Heldbjerg, Grethe (2001): Grøftegravning i metodisk perspektiv, kapitel 2, side 26-47 (21 sider)
 • Herman, Stefan & Kristensen, Jens Erik (2005): Stress er også et systemisk problem, Ledelse i Dag, Nr.63, NOV (6 sider)
 • Langergaard, Luise Li, Barlebo Rasmussen, Søren& Sørensen, Asger(2006): Viden, videnskab og virkelighed, Samfundslitteratur, side 21-41 (20 sider)
 • Laursen, Karsten (2001): Filosofiske overvejelser om økonomi, trykt i ’Kritik af den økonomiske fornuft’, redigeret af Fenger-Grøn, Carsten & Kristensen, Jens Erik, side 271-290 (19 sider)
 • MacKenzie, Donald (2008)  An engine not a camera; how financial models shape markets. Chapter 1 (25 sider) 
 • Møller, Michael (1990): Erhvervsøkonomiens udvikling i forskning og praksis, i Andersen, Heine (1990): Videnskabsteori og metodelære – bind II Erhvervsøkonomi, Samfundslitteratur, side 15-26 (12 sider)
 • Nygaard, Claus & Darmer, Per (2005), trykt i Nygaard, Claus (2005): Samfundsvidenskabelige analysemetoder, Samfundslitteratur, side 21-29 (8 sider)
 • Pirsig, Robert M (1995): Lila: en undersøgelse af moral, Schønberg, 9 sider

Vejledende supplerende litteratur:

Udover at studere de ikke opgivne sider i flere af bøgerne ovenfor, kan det anbefales at anskaffe sig fx

Bitsch Olsen, Poul & Fuglsang, Lars (2004): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne: på tværs af fagkulturer og paradigmer, Roskilde Universitetsforlag, 2.udgave, 600 sider

Burrel, Gibson & Morgan, Gareth (1979): Sociological Paradigms and Organisational Analysis – elements of the Sociology of Corporate Life, Heinemann Educational Books. Genoptrykt fx 1994 af Arena books

Knudsen, Christian (2008): Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. Samfundslitteratur, 233 sider

Sidst opdateret den 08-12-2015