English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1585U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Sekretær: Christel Sølvsten, chs.eco@cbs.dk
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 22-07-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, moral hazard, risiko aversion og eksternaliteter.
 • Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence og generel ligevægt.
 • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
 • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
 • Numerisk anvende standard mikroøkonomisk værktøj som fx priselasticitet og skalaafkast
 • Anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis mundtlig prøve, vil denne være 20 minutter med bi-eksaminator.
Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget for syge/omprøven, der uploades på studiets sider på e-campus.Hvis mundtlig prøve, vil denne være 20 minutter med bi-eksaminator.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Hvis mundtlig prøve  vil den foregå  efter følgende retningslinier:

Den studerende trækker et spørgsmål som alene er udgangspunkt for eksaminationen på 20 minutter.

Efterfølgende  vil der  blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne relevante størrelser indenfor pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) den påvirkning forbrugernes og virksomhedernes handlinger har på velfærden for alle i økonomien.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i sine omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Følgende emner tages op:

 • Den rationelle forbrugers valg under fuldkommen information.
 • Er den rationelle model korrekt: Adfærds- og eksperimentel økonomi.
 • Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt.
 • Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder.
 • Eksternaliteter, en introduktion til law and economics.
 • Offentlige goder, offentlige virksomheder og privatisering
Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, holdundervisning og Studiecafe. Hertil anvendes MyEconLab og Mylabsplus.

I starten af semesteret vil de studerende blive tilbudt et Brush Up i matematik
Arbejdsbelastning
Undervisning 42 timer
MyEconLab & MyMathPlus 65 timer
Forberedelse og Studiecafe 65 timer
Eksamen 33 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics , Global Edition 6ed. Jeffrey M. Perloff;  Pearson International.(med access code)

Sidst opdateret den 22-07-2015