English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1587U  Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Christian Frankel - Institut for Organisation (IOA)
Administrator: Birte Pedersen, bp.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 22-07-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Når faget er gennemført, skal den studerende have kvalifikationer til at kunne analysere hvordan ledere, medarbejdere og omgivelser oplever, fortolker og samvirker i en eller flere konkrete organisationer. Den studerende bliver vurderet efter følgende fem succeskriterier:
  • 1. Problemstilling: Den studerende skal selvstændigt kunne identificere og definere en problemstilling som er virksomhedsspecifik.
  • 2. Metode: Den studerende skal kunne vælge blandt de metoder, i hvilke der undervises i faget, bruge metoden til at indsamle data og skal også kunne begrunde sit valg af metode.
  • 3. Teori: Den studerende skal demonstrere overblik over de organisati-onsteorier, i hvilke der undervises i faget. Overblik vil sige at teorier-nes indhold og anvendelighed skal kunne sammenlignes.
  • 4. Analyse: Den studerende skal kunne anvende teori og metode til at analysere de data, som er indsamlet i projektarbejdet, for dermed at komme frem til en konklusion på den problemstilling som den stude-rende arbejder med.
  • 5. Sprog: Den studerende skal kunne fremstille det skriftlige arbejde i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation og dokumentation.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af fire delprøver:
multiple choice 1:
Delprøvens vægt15%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
multiple choice
OpgavetypeMultiple choice
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Hjælpemidler der må medbringesUden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
multiple choice 2:
Delprøvens vægt15%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeMultiple choice
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Hjælpemidler der må medbringesUden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt20%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Gruppestørrelse: 3-5 studerende. Den mundtlige udprøvning af projektet foretages individuelt.
Omfang af skriftligt produktMax. 40 sider
Gruppeprojektet må have et maksimalt sideantal på 40 sider. I særtilfælde hvor der dispenseres fra gruppestørrelsen, gælder det, at én studerende har maksimalt 10 sider til rådighed og to studerende har maksimalt 20 sider til rådighed. Se også kommentaren til syge/-omprøven nedenfor.
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeSommer
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Den studerende må gerne medbringe noter til eksamen.
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge/omprøven er en 20 min. individuel mundtlig eksamen uden forberedelse, der tager udgangspunkt i et individuelt miniprojekt på max. 10 sider på basis af projektarbejdet til den ordinære eksamen. Projektemnet vælges fra pensum. Der gives ingen vejledning til projektet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer til en række teorier om organisationer og til en række metoder som kan benyttes, når man analyserer organisationer. Tilsammen sætter teorierne og metoderne de studerende i stand til at analysere hvordan organisationer fungerer. På faget arbejder vi på øvelseshold og i grupper, ligesom der er en forelæsningsrække gennem hele forløbet.

På første semester fokuserer vi særligt på organisationsteorier og på organisationsanalyser, som andre har gennemført. Vi gennemgår analyser og gennemfører øvelser, for at forstå hvordan analyser opbygges. 

På andet semester gennemfører de studerende i grupper en analyse af en eller flere organisationer og afrapporterer deres analyse i et skriftligt projekt. Det er et arbejde som kræver en høj grad af selvstændigt initiativ, for grupperne skal selv vælge en organisation og skabe kontakt til den, ligesom grupperne selv skal skaffe data om deres caseorganisation og formulere den problemstilling, de vil analysere.

Første semester afsluttes med en Midtvejsprøve; andet semester afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af gruppeprojektet; derudover er der to skriftlige prøver, én ca. midtvejs i hvert semester.

Undervisningsformer
Der anvendes øvelser, gruppearbejde, fremlæggelse for holdet samt forelæsninger.
Arbejdsbelastning
15 uger med forelæsning, øvelse og forberedelse 150 timer
Hjemmeopgaver incl. feedback 20 timer
Midtvejseksamen samt 2 multiple choice eksamener 20 timer
Projektarbejde 120 timer
Eksamensforberedelse 80 timer
Foreløbig litteratur

 

Frankel, C., & Schmidt, K. (2012). Organisationsanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

 

Ry Nielsen, J. C., & Ry, M. (2002). Anderledes tanker om Leavitt - en klassiker i ny belysning. Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 

 

Samt en række originale tekster med læsevejledning, samlet i kompendier. 

Sidst opdateret den 22-07-2015