English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1591U  Managerial Economics

English Title
Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Sekretær: Mette Kierkegaard, mki.om@cbs.dk
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 02-02-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
 • anvende den erhvervsøkonomiske metode til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • analysere konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger med inddragelse af relevante teorier og teknikker, herunder anvendes af spreadsheets
 • identificere og afgrænse erhvervsøkonomiske problemstillinger, samt relatere dem til erhvervsøkonomiske modeller og udregne mulige løsninger
 • uddrage et rimeligt beslutningsgrundlag samt være i stand til at konkludere ud fra de udregnede resultater
 • deltage i en diskussion omkring eventuel implementering af modellens løsningsforslag
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Tilladte ordbøger
 • Tilladte lommeregnere
 • Egne noter i papirformat
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige stedprøve skal udarbejdes på PC jf. CBS regler om PC eksamen. Der vil ikke være mulighed for at skrive i hånden.

Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Gruppestørrelse: 3-5 studerende. Den mundtlige udprøvning af projektet foretages individuelt. Den mundtlige eksamen er uden forberedelse.
Omfang af skriftligt produktMax. 20 sider
Max. 20 sider ved grupper på 3-5 studerende. Projektet udarbejdes inden for 3 døgn. Projektet vil have samme emne for alle studerende.
Rapporten skal illustrere anvendelsen og sammenhængen imellem de forskellige delelementer i pensum.
OpgavetypeCasebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeSommer og Sommer
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge/omprøve afholdes i august og er en 8 timers PC eksamen.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet
Der vil ikke være adgang til LEARN, internet og personlig S-drev.
Hjælpemilder, jf. under 4 timers individuel skr. eksamen, ovenfor,
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den af gruppen udarbejdede rapport, men med hele pensum som basis.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende en grundlæggende introduktion og forståelse for til det erhvervsøkonomiske fagområde. Der lægges vægt på, at den studerende inddrager den erhvervsøkonomiske metode og dermed trænes i at opstille nødvendige antagelser og forudsætninger, finde frem til en egnet model og fremkomme med løsningsforslag, der danner grundlag for en diskussion, konklusion samt eventuel implementering.

De faglige elementer i faget er virksomhedens mål og begrænsninger, produktions- og omkostningsteori, forbruger- og efterspørgselsteori, markedsformer, prisfastsættelsesmodeller, allokering af virksomhedens ressourcer, erhvervsøkonomisk modellering, principper for investering samt simple finansieringsformer.

Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, arbejdsdage, samt øvelser på småhold. Arbejdsdage og øvelser kræver aktiv deltagelse fra de studerende, og det forventes, at de studerende fremlægger deres resultater til vurdering og godkendelse på småhold. Microsoft Excel benyttes i nødvendigt omfang til kurset.
Yderligere oplysninger

Hvis du efterfølgende vælger at søge optag på entreprenørskab profilen vil delprøven 4 timers skriftlig stedprøve vægte 100% svarende til 7,5 ECTS og faget vil have en varighed af 1. semester.

Foreløbig litteratur

Bentzen, Eric & Hirschey, Mark: Managerial Economics. South-Western, Cengage Learning, 13th edition, 2014.

Bentzen, Eric, & Kjeld Tyllesen: En introduktion til investering og finansiering - med anvendelse af Excel. KJER, 2. udgave, 2015.

Bentzen, Eric: Linear Programming with software. Copenhagen Business School, 2015 (lægges på Learn).

Sidst opdateret den 02-02-2016